Kadir Has University Academic Archive aims to gather all of scientific and academic works that are produced by the university staff under a single roof. We also have target of establishing a corporate memory. The materials that are in the Kadir Has University Academic Archive are put on open access suitable with the copyright rules. By doing that we may contribute to acceleration of international impact of our university on academic research and increase in the usage of publication.

 • NATO’nun gelişen tehdit algısı: 21. Yüzyılda siber güvenlik 

  Siber uzayın sivilleşmesiyle birlikte Vestfalya sisteminin getirdiği ulus devlet modeli derinden etkilenmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan bu yeni dönemde nükleer savaşın ve çekişmenin izlerini görmek mümkündür. Siber Uzayın günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditler ve bunların henüz netleşmemiş sınırları örneklerde net olarak görülmektedir. NATO gibi uzun soluklu bir güvenlik ittifakına ve üyelerine bu yeni güvenlik ortamında yapılan siber saldırılar, gelecek adına önemli ipuçları ...

 • Enerji güvenliği: NATO’nun yeni tehdit algısı 

  Enerji güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan NATO’nun öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. Bu çalışmada, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve bildirgeleri ve stratejik konseptler ile çeşitli NATO zeminlerinde yapılan tartışmalar ışığında, enerji güvenliğinin NATO için taşıdığı anlam ve önem üzerinde durulmaktadır. NATO’nun enerji güvenliği kavramına yaklaşımı değerlendirilerek, ...

 • Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği 

  Bir mizah sanatı olan karikatürün, eğlendirmenin yanı sıra düşündürmek, öğretmek ve ikna etmek gibi özellikleri karikatürü reklamcılar için cazip hale getirmiştir. Anlatmak istediğini sade bir dille çarpıcı bir biçimde anlatan karikatür, sıralanan tüm bu özellikleriyle tüketicide davranış değiştirmekte önemli bir araç olabilmektedir. Karikatürlü reklamların hedefleri arasında olan ürün satmanın dışında bilinirlik arttırmak da vardır. Karikatürlü reklamlar da tüm reklamlar gibi bunu kimi zaman ...

 • Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi 

  Authors:Üst, Selin
  Publisher and Date:(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2015)
  Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı, mobilyaya olan talebi sürekli canlı tutmaktadır. Bu çalışmada, konut tasarım üretim süreci ile mobilya tasarım-üretim süreci arasındaki çok boyutlu ...

 • Bir mükellef hakkı olarak mirasın reddi 

  Authors:Erol, Ahmet; Cingöz, Dilek
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2015)
  Miras bırakanın ölümü ile mirasçılara kalan borç ve alacakların kabulü veya miras bırakanın tüm haklarının, alacak ve borçlarının kendiliğinden mirasçıya geçmesi, miras bırakanın borçlarının mal varlığından fazla olması durumunda mirasçılar nezdinde olumlu sonuç doğurmayabilir. Bu gibi durumlarda, mirasçının mirası reddetme hakkı bulunmakta olup, buna “reddi miras”, “mirasın reddi” veya “mirasın kabul edilmemesi” denilmektedir. Bu çalışmada, bir mükellef hakkı olarak mirasın reddi konusu mevcut ...

View more