Now showing items 1-1 of 1

  • Dış ticarette karşılaşılan riskler ve yönetimi : Türkiye örneği 

    Authors:İşbilen, Derya
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Günümüzde gelir düzeyleri, ekonomik, politik ve sosyal yapıları birbirinden oldukça farklılık gösteren ülkeler, daha hızlı büyüme çabası içine girmişlerdir. Gelişmiş ülkelerin sanayileşmesine paralel olarak geliştirdikleri teknolojileri ve sermaye oluşumları, ulusal sınırlarının dışına çıkmış, üretim, yönetim ve pazarlama yönünde uluslararası yapıya kavuşurlarken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, küreselleşen dünyanın gelişmişlik yarışında geri kalmamak, rekabet gücü elde edebilmek ve ...