Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de Sanayileşme ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelşimi 

    Authors:Arısoy, İbrahim
    Publisher and Date:(Çukurova Üniv. Sosyal Bil. Enst., 2005)
    Bu çalışma, iki temel amaca yöneliktir. Birinci amaç, Türkiye’nin sanayileşme deneyimini son yirmi yıl üzerinde yoğunlaşarak ana hatlarıyla değerlendirmek, gerçekleştirilen üretim artışının ve yapısal değişimin boyutlarını ve başlıca kırılma noktalarını belirlemek ve kısa dönem krizlerin bu süreç üzerindeki etkisini izlemektir. Yine bu bağlamda bir diğer amaç, Türkiye’nin sanayileşme performansını üretim, yatırım, istihdam, katma değer artışı, dış ticaret, teknolojik gelişme ve verimlilik ...