Now showing items 1-1 of 1

  • Limited şirkette oyda imtiyazlı paylar 

    Authors:Demirbay, Hakan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    'Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar' adlı tez çalışmamızda, limited şirket pay sahibini en önemli haklarından biri olan oy hakkı ile oy hakkında imtiyaz kavramı inceleme konumuzu oluşturmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde esas sermaye ve esas sermaye payı kavramından bahsedildikten sonra pay sahibinin sahip olduğu haklardan bahsedilecek ve bu haklardan olan katılma hakları incelenecektir. Oy hakkından da bu başlık altında bahsedilecektir. İkinci bölümde imtiyaz kavramı ve oy hakkında imtiyaz ...