Now showing items 1-11 of 11

 • 6361 SAYILI KANUN’UN 9/3 HÜKMÜNÜN UYGULANMA(MA)SINA İLİŞKİN YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Temel Borç İlişkisinden Doğan Kişisel Def’ilerin Faktoring Şirketine İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu) 

  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 9/3 hükmü ile Kanun öncesi dönemde tartışmalı olan, kambiyo senetlerinde temel borç ilişkisinden doğan def’ilerin faktoring şirketine karşı ileri sürülüp sürülemeyeceği konusu, TTK hükümleri esas alınarak çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Her ne kadar olması gereken hukuk açısından bu çözüm tarzı, faktoring işleminin özellikleri ve faktoring’in temeli olan toptan alacak devri dikkate alındığında tartışmaya açık olsa ...

 • 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NA İLİŞKİN BAZI TESPİTLER* 

  Çalışmamızda, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nın amacı ve uygulama alanı, rehnin konusu, rehin sözleşmesinin tarafları, rehnin kuruluşu, tarafların hakları ve borçları ile rehnin sona ermesi incelenmiş; konuya ilişkin kısa değerlendirmelere ve tespitlere yer verilmiştir.

 • ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL 

  Adi ortaklık sözleşmesi, kural olarak, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak taraflar iradi olarak şekil şartı öngörebilecekleri gibi adi ortaklığa sermaye olarak getirilen değerlerin devrinin özel hükümler kapsamında şekil şartına bağlılığı düzenlenmiş olabilir. Çalışmamızda, öncelikle şekil kavramı genel olarak incelendikten sonra, adi ortaklık sözleşmesinde şekil ve şekle aykırılığın sonuçları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler 

  Authors:Biçer, Levent; Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(2017)
  Anonim ortaklıklarda genel kurul, paysahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda en az bir defa ve gerektiğinde toplanan zorunlu bir organdır. Ortaklığın birçok konudaki kararları genel kurulda alınır. Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılsın katılmasın tüm ortakları, yönetim kurulunu, diğer yöneticileri ve ortaklığı bağlar. Bu çalışmada anonim ortaklık ge- nel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar, yetersayıların anasözleşme ile değiştirilmesi, anasözleşme ile arttırılan ...

 • Anonim Ortaklıklarda Tek Borç İlkesine İlişkin Gelişmeler(*) 

  Authors:Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(2018)
  Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 480. maddesinde kanunda öngörülen istisnalar dışında paysahibine anasözleş-me ile dahi pay bedelini veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında bir borç yükletilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Hükümde geçen “borç” sözcüğü kanunkoyucunun bilinçli bir tercihi olup geniş anlamda tüm borçları kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Buna göre paysahibinin ortaklığa karşı olan asli ve tek borcu taahhüt etmiş olduğu sermayeyi ifa borcudur. Tek borç ilkesi olarak ...

 • Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu 

  Authors:Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(Kocaeli Üniv. Sosyal Bilimler Enst., 2018)
  Elektronik iletişim sistemi her alanda olduğu gibi, ticari yaşamda da etkisini yoğun bir şekilde göstermektedir. Bu sayede işletmeler, hiç bir aracı kurum ya da kuruluşa ihtiyaç duymaksızın birbirleriyle ve/veya alıcılarla iletişime geçebilmektedirler. Ancak, elektronik ticaretin kendisinden beklenen yararı gerçekleştirebilmesi bu alanda ticari faaliyette bulunanlar için güvenli ve şeffaf bir ortamın yaratılmasına bağlıdır. E-ticaret olarak kısaltabileceğimiz bu alanda bazı kötü niyetli kişilerin ...

 • Limited şirkette oyda imtiyazlı paylar 

  Authors:Demirbay, Hakan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  'Limited Şirkette Oyda İmtiyazlı Paylar' adlı tez çalışmamızda, limited şirket pay sahibini en önemli haklarından biri olan oy hakkı ile oy hakkında imtiyaz kavramı inceleme konumuzu oluşturmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde esas sermaye ve esas sermaye payı kavramından bahsedildikten sonra pay sahibinin sahip olduğu haklardan bahsedilecek ve bu haklardan olan katılma hakları incelenecektir. Oy hakkından da bu başlık altında bahsedilecektir. İkinci bölümde imtiyaz kavramı ve oy hakkında imtiyaz ...

 • LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA YETERSAYILAR 

  Authors:Biçer, Levent; Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(Seçkin Yayıncılık, 2017)
  Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket genel kurul toplantılarında uygulanacak yetersayılar bakımından olağan kararlar, önemli kararlar ve şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararlar olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yapılmış ve her bir durum için farklı yetersayılar öngörülmüştür. Bu çalışmada limited şirket genel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar genel hatları ile incelenmeye çalışılmıştır.

 • Sınai Mülkiyet Davalarında Bilirkişilik 

  Authors:Soydan Bal, Nilgün
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu çalışmamızda Fikri Mülkiyet Hakları genel başlığı altında yer alan Sınai Mülkiyet Hakları’ndan ve Medeni Usul Hukuku’nda bilirkişilik düzenlemelerinden kısaca bahsedilecek, sınai mülkiyet davalarında bilirkişilik uygulamaları ve inceleme yöntemleri ele alınacak, bilirkişilik kurumu üzerine doktrin görüşlerine ve Yargıtay kararlarına yer verilecek, Yargıtay kararları ve bilimsel tartışmalar değerlendirilecektir.

 • Türk marka hukukunda karıştırılma ihtimali ekseninde ortalama tüketici kavramı 

  Authors:Karayel, Berk
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Günümüzde şirketlerin artan markalaşma faaliyetleriyle birlikte marka ve markanın sağladığı haklar birçok uyuşmazlığa konu olmaktadır. Marka hakkı ihlalinin sıklıkla karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması nedeniyle gerçekleştiği de bilinmektedir. Mal veya hizmetin hitap ettiği tüketici kitlesinin algısını etkilemeye yönelik marka tescilleriyle birlikte karışıklığa yol açan taraf, önceki marka sahibinin itibarından yararlanmakta ve bu durumdan kazanç elde etmektedir. Karıştırılma ihtimalinin ortaya ...

 • Yönetim kurulu krizleri ve çözüm yolları / Corporate board: Crises and remedies 

  Authors:Metin, Umut
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
  YK farklı sorunlar veya uyuşmazlıklarla yüz yüze gelebilir. Sorunlar veya uyuşmazlıklar kriz halini alarak YK'nın işleyişine olumsuz etki edebilmektedir. Kriz derinleştikçe, YK işlevini yerine getirmekte zorlanabilir. Krizin bir adım ötesinde ise YK kilitlenebilmektedir. Pay sahipleri arasındaki menfaat çatışmaları, YK kriz ve/veya kilitlenmesinin en sık rastlanan temel nedenidir. Kilitlenme durumunda, YK toplantı yapamamakta veya karar alamamaktadır. Oysa ki, YK her daim çalışabilmesi gereken bir ...