Now showing items 1-1 of 1

  • Türk hukukunda gemilerin ihtiyati haczi 

    Authors:Peker, Barış
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Çalışmamız üç bölümden ve sonuç kısmındanoluşmaktadır.Çalışmamın ilk bölümünde, deniz hukukunun tarihi gelişiminden kısaca bahsedilmiş, Çalışmamın ilk bölümünde, deniz hukukunun tarihi gelişiminden kısaca bahsedilmiş, çalışmamızın ilk bölümün son kısmında gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar incelenmiş, İkinci bölümde, deniz hukukunda gemilerin cebri icraya konu olması ve ihtiyati haciz uygulamasında ortaya çıkan problemlerüzerinde durulmuştur. İkinci bölümün son kısmında ise, haczedilemez gemiler ...