Now showing items 1-3 of 3

 • Duygu Durumunun Tüketici Şikayet Davranışına Etkisi Hakkında Bir Pilot Çalışma 

  Authors:Tosun, Petek; Sezgin, Selime; Uray, Nimet
  Publisher and Date:(Melih Topaloğlu, 2018)
  Bu pilot çalışmanın amacı, duygu durumunun tüketici şikâyet davranışı üzerindeki etkisini incelemek ve oluşturulan kavramsal modelin ön testini yapmaktır. Çalışmanın kavramsal modeli, algılanan marka değeri, algılanan risk, duygu durumu ve tüketici etkileşim stilleri olan kendinden emin olma ve agresiflik değişkenlerini içermektedir. 2x2 faktöriyel deneysel serim tasarımıyla ve anket yöntemiyle elde edilen verilerin analizi sonucunda, algılanan risk, agresiflik ve rıza göstermeye direnme ...

 • Meat Substitutes in Sustainability Context: A Content Analysis of Consumer Attitudes 

  Authors:Tosun, Petek; Yanar, Merve; Sezgin, Selime; Uray, Nimet
  Publisher and Date:(Routledge, 2020)
  Food consumption affects the environment because it requires the usage of water, land, and oil resources. In particular, the consumption of red meat is associated with sustainability issues. Replacing meat with plant-based meat substitutes offers a useful way of reducing the burden that meat consumption places on the environment and dealing with issues regarding animal welfare. However, consumer acceptance of such products is low in some countries. The purpose of this paper is to clarify consumer ...

 • PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER 

  Authors:Tosun, Petek
  Publisher and Date:(Cahit Aydemir, 2019)
  Günlük hayatın ve insan benliğinin ayrılmaz birer parçası olan duygular, pazarlama bilimi içerisinde çeşitli bağlamlarda çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, duygu ve duygu durumu kavramlarının pazarlama bilimi içerisinde çalışıldığı genel bağlamlar olan bilişsel süreçler, satın alma davranışı, ürün ve hizmet değerlendirmesi ile marka-tüketici ilişkisi kapsamındaki çalışmaları kavramsal şekilde incelemek ve pazarlama biliminde duygulara ilişkin çalışmalarda temel alınmış teorileri ve modelleri ...