Now showing items 1-2 of 2

 • "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım 

  Authors:Narter, Çınar
  Publisher and Date:(MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 2013)
  Endüstri tasar›m› “Styling” kavramı, “Ürünler arasındaki algılanma biçimlerini de¤ifltiren temel yap›sal unsurlardır” fleklinde tanımlanmaktadır. Burada de¤inilen “algı”, farkında olmak ya da ürünün vermek istedi¤i mesaj› anlamaktır. Algıyı yaratan formlar bir dizi üründe tasarım yoluyla tekrarlanarak meydana gelirse bir tarz oluşmaya başlamaktadır. Bu noktada styling ve tasarımı birbirine kar›flt›rmamak gereklidir. Tasarım styling demek de¤ildir. Styling ürünün d›fl görünüşüne ve kabuğuna ...

 • Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri 

  Authors:Orlandi Coşkun, Ayşe
  Publisher and Date:(MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 2013)
  ‹novasyon 21. yy. için en önemli rekabet stratejilerinden biridir. ‹novasyon kavram› klasik çerçevede teknolojiye özdefl tan›mlan›rken, ‘tasar›ma dayal› inovasyon’ ifadesi do¤rudan teknolojiye ba¤l› olmayan yenilik kavram›n› yeni ürün gelifltirme süreçleriyle kesifltirerek tasar›m ve inovasyon aras›ndaki net ba¤lant›y› vurgular. Tasar›m› bir kültür olarak benimseyen ve sunan ‹talya, II. Dünya Savafl› sonras› parlayan ‘Made in Italy’ etiketiyle ‹talyan endüstri ürünlerindeki tasar›ma ve ...