Now showing items 1-3 of 3

 • Kentsel dönüsüm uygulamalarının kent özlem ve kentlilik açısından değerlendirilmesi Sulukule - Taşoluk örneği 

  Authors:Uzun, Hacer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Türkiye'de özellikle İstanbul'da son yıllarda gerçeklesen kentsel dönüsüm uygulamalarının kent merkezinden dıslanmayı dogurdugu görülmektedir. Böylece dışlanma, kentsel dönüşümün sadece dogal bir sonucu degil, kentsel ekonominin yeniden yapılandırılması sürecinde kentsel mekanın fiziksel ve sosyo-ekonomik iyileştirilmesi amacıyla beklenilen ve istenilen çıktısıdır. Oysa kendilerinin de ifade ettiği gibi şimdiye kadar yaşayageldikleri yerlerden memnunlardır. Tek problemleri genel bir sorun olan ...

 • Kentsel dönüşümün özel hukuk alanında getirdiği sorunlar 

  Authors:Beyazkılıç, Yeşim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  1950'li yıllardan sonra kırdan kente hızlı bir şekilde göç yaşanmasının sonucunda plansız bir kentleşme meydana gelmiştir. Zira alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına rastgele ve gelişigüzel oluşturulan ve günümüzde "gecekondu" diye adlandırılan yapılar günümüzün en büyük sorunu haline gelmiştir. Çarpık kentleşmenin doğurduğu bu sorunlar, sadece barınma ile sınırlı kalmamış; ...

 • Mülkiyet hakkı kapsamında kentsel dönüşüm kavramı 

  Authors:Derindere, Ahmet Melik
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'deki planlama ortamında da kentsel dönüşüm kavramı üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kentsel sorunlara çözüm bulmak için değişime uğrayan bir bölgenin fiziksel, ekonomik, sosyal ve ekolojik koşullarına kesin çözüm sağlamaya çalışan detaylı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada genel olarak mülkiyet hakkı kavramı, mülkiyet güvencesi ve mülkiyetin korunması ile ilgili düzenlemeler ile kentsel ...