Now showing items 1-1 of 1

  • Borçlunun haline münasip evinin haczedilememesi (Meskeniyet İddiası-İİK.m.82/12) 

    Authors:Özbakır, Senem Önder
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Cebri icra hukuku, borçların kendiliğinden ödenmemesi durumunda, alacaklınıncebri icra organlarına başvurması üzerine devreye giren ve gerektiğinde borçluya karşızor kullanmayı da içeren bir hukuk dalıdır. Tez konumuz olan ?Borçlunun halinemünasip evinin haczedilememesi (Meskeniyet şikayeti)? ise cebri icra organlarınınyürüttüğü bu süreci etkileyen, şikayete konu bir haczedilemezlik durumudur. İcra veİflas Kanunu'nun 82.maddesinde genel olarak haczedilemeyecek mal ve haklar tahdidiolarak sayılmış ...