Now showing items 1-2 of 2

  • NİTEL DÜŞÜNCE VE ETNOGRAFİ: ETNOGRAFİK YÖNTEME DÜŞÜNSEL BİR YAKLAŞIM 

    Bu yazıda niteliksel düşüncenin ne olduğunu, nereden kaynaklandığını ve etnografi ile olan ilişkisini irdelemeye çalışacağım. “Bilgi”yi öznenin nesne ile kurduğu bağın ürünü olarak kabul edersek, amacım, öznenin, yani araştırmacının araştırma nesnesi ile bağ kurmak için kullandığı çıkış noktasının nesneyi anlamada ne kadar etkin olduğunu ortaya koymaktan ibarettir.

  • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

    Authors:Kuru, Ali
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...