Now showing items 1-3 of 3

 • Does mood affect institutional herding? 

  Drawing on a unique data set of daily portfolio holdings for Turkish mutual funds we investigate the relationship between mood and institutional herding on the premises of various established mood proxies (weekend effect; holiday effect; Ramadan; sunshine). Results indicate that fund managers in Turkey herd significantly, with their herding growing in magnitude as the number of active funds per stock rises and appearing stronger on the buy-than the sell-side. Although the relationship of mood with ...

 • Duygu Durumunun Tüketici Şikayet Davranışına Etkisi Hakkında Bir Pilot Çalışma 

  Authors:Tosun, Petek; Sezgin, Selime; Uray, Nimet
  Publisher and Date:(Melih Topaloğlu, 2018)
  Bu pilot çalışmanın amacı, duygu durumunun tüketici şikâyet davranışı üzerindeki etkisini incelemek ve oluşturulan kavramsal modelin ön testini yapmaktır. Çalışmanın kavramsal modeli, algılanan marka değeri, algılanan risk, duygu durumu ve tüketici etkileşim stilleri olan kendinden emin olma ve agresiflik değişkenlerini içermektedir. 2x2 faktöriyel deneysel serim tasarımıyla ve anket yöntemiyle elde edilen verilerin analizi sonucunda, algılanan risk, agresiflik ve rıza göstermeye direnme ...

 • PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER 

  Authors:Tosun, Petek
  Publisher and Date:(Cahit Aydemir, 2019)
  Günlük hayatın ve insan benliğinin ayrılmaz birer parçası olan duygular, pazarlama bilimi içerisinde çeşitli bağlamlarda çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, duygu ve duygu durumu kavramlarının pazarlama bilimi içerisinde çalışıldığı genel bağlamlar olan bilişsel süreçler, satın alma davranışı, ürün ve hizmet değerlendirmesi ile marka-tüketici ilişkisi kapsamındaki çalışmaları kavramsal şekilde incelemek ve pazarlama biliminde duygulara ilişkin çalışmalarda temel alınmış teorileri ve modelleri ...