Now showing items 1-1 of 1

  • Preeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immünreaktivitesinin incelenmesi 

    Authors:Mutlu, Canan; Koyutürk, Meral; Karpuz, Vildan
    Publisher and Date:(2005)
    Bu çalışmada amaç, uteroplasental değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülen endotelyal nitrik oksit sentetaz düzeylerinin (eNOS) preeklamptik ve kontrol gebelere ait fetal ve maternal yüz plasentalarında immünohistokimyasal olarak incelenmesidir. Çalışmada, 10 preeklamptik ve 5 normal kontrol grubu gebeye ait plasenta örnekleri ve kan değerleri incelendi. Son trimestir gebeliklerde proteinüri varlığı ve kan basıncı (>140/90 mm/Hg) değerlerine göre preeklampsi ve kontrol grupları belirlendi. ...