Now showing items 1-1 of 1

  • "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım 

    Authors:Narter, Çınar
    Publisher and Date:(MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 2013)
    Endüstri tasar›m› “Styling” kavramı, “Ürünler arasındaki algılanma biçimlerini de¤ifltiren temel yap›sal unsurlardır” fleklinde tanımlanmaktadır. Burada de¤inilen “algı”, farkında olmak ya da ürünün vermek istedi¤i mesaj› anlamaktır. Algıyı yaratan formlar bir dizi üründe tasarım yoluyla tekrarlanarak meydana gelirse bir tarz oluşmaya başlamaktadır. Bu noktada styling ve tasarımı birbirine kar›flt›rmamak gereklidir. Tasarım styling demek de¤ildir. Styling ürünün d›fl görünüşüne ve kabuğuna ...