Now showing items 1-20 of 109

 • AB parasal entegrasyon sürecinde Türkiye merkez bankası 

  Authors:Albayrak, Serhat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Dünyadaki ekonomik entegrasyonların en önemlilerinden olan Avrupa Birliği'nde, gerçekleştirilen ekonomik ve parasal birlik (tek para birimine geçiş) gerek Avrupa Birliği açısından gerekse de dünya ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz, Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik süreci ve Euro'nun kullanımı, entegrasyon olgusuna ilişkin değerlendirmelere yeni bir soluk getirecek niteliktedir. Avrupa Para Birimi üye ülkelere olduğu kadar, dünya ekonomisine etkileri bakımından da ...

 • Access to finance and firm performance in Africa 

  Authors:Ngalim, Lawrence Maishu
  Publisher and Date:(2022-07)
  Firm growth potentially translates positive effects to the economy, and thus likely to spur growth. Importantly, firm growth is heavily conditioned on financing. This thesis takes an interest on firms’ financing and investigates the importance of external finance for firm-growth in Africa––a geography where financial constraints significantly restrain firms from growth compared to other parts of the world. To understand these effects, I focus on two important regions within Africa–– first is a ...

 • Açığa satış, menkul kıymet ödünç işlemleri, Türkiye ve dünya uygulamalarının karşılaştırılması 

  Authors:Aksoy, Mine
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sahip olunmayan bir menkul kıymetin satılması anlamına gelen açığa satış uzun yıllardan beri piyasalarda bir yatırım stratejisi olarak yer alamaktadır ve tüm dünyada hisse senedi piyasalarında bu konu hakkında farklı fikirler ve yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.

 • An accumulation phase simulation for pension funds 

  Authors:Karabina, Fehmi Olcay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  The aim of this thesis is to propose a pension fund accumulation phase simulation and analysis focusing on the Turkish Private Pension System. For this purpose after analyzing the historical progress of global and local private pension systems and the Turkish Capital Markets in detail we apply some sophisticated techniques like Markov Chains and Monte Carlo Simulations on some selected financial instruments to perform our analyses. Globally private pension systems have a significant share in ...

 • Analysis of the stochastic skiving stock problem 

  Authors:KARACA, TOLGA KUDRET
  Publisher and Date:(2022-04)
  This study addresses the stochastic version of the one-dimensional skiving stock problem (SSP), a rather recent combinatorial optimization challenge. The tradi tional SSP aims to determine the optimal structure that skives (combines) small items of various sizes side-by-side to form as many large items (products) as possible that satisfy a target width. This study considers a single-product and multi-product cases for the stochastic SSP. First, two-stage stochastic programming model is pre sented ...

 • An analysis of Turkish foreign policy toward the turkic world: Identity and institutionalisation 

  Authors:KOÇOĞLU, LÜTFİ
  Publisher and Date:(2022-12)
  The evolving identity literature pays insufficient attention to interactions among states that share a common or similar identity. As a result, this dissertation prefers to investigate inter-state relations among states that claim a common or similar identity. It reveals states' historical experiences and questions the extent of cooperation and the motivations for collaboration in a single framework. Understanding Turkic identity and its influence on Turkish Foreign Policy, revealing Turkey's and ...

 • Arbitraj fiyatlama teorisi ve IMKB sektör indeksleri üzerine uygulanması 

  Authors:Çakır, Abdulkadir
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Finans teorilerinde, finansal varlıkların fiyatlanmasında ve buna bağlı olarak varlıklardan elde edilen getirileri hesaplamak oldukça önem taşımaktadır. Yatırımcılar kendilerine sunulan çeşitli yatırımları, oluşan birikimleri karlı yatırımlara dönüştürmek zorundadırlar. Sermaye piyasasında işlem gören riskli varlıkların fiyatlandırılması, beklenen getirilerin ortaya konulması ayrıca risk-getiri arasındaki ilişki oldukça önemlidir.Varlıkların getirilerinde meydana gelen değişmelerin ve kaynaklarının ...

 • Augmented virtual crossmatch for donor-induced antibody prediction by using high resolution human leukocyte antigen typing and human leukocyte antigen epitope mapping for better donor match 

  Authors:Karadeniz, Sedat Tanju
  Publisher and Date:(2023-01)
  The Human Leukocyte Antigen (HLA) disparity between donors and recipients is the primary driver of Donor Specific Antibodies (DSA) formation and graft rejection after transplantation. We aimed to predict the DSA by finding the HLA antigen mismatches, searching the eplets of antigens that bind to the recipient's anti-HLA antibodies, calculating the number of shared eplets between the mismatched donor HLA antigens and the recipient's pre-transplantation anti-HLA antibody-bound antigens. We have used ...

 • Ayrışma hipotezi ve yükselen piyasa ekonomilerinde ABD etkisi 

  Authors:Kosova, Gökçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan olarak adlandırılan tartışmayı başlatmıştır. ABD subprime mortgage krizinin ilk zamanlarında yükselen piyasalar, gelişmiş ekonomilere göre gerek ticari gerek finansal anlamda daha iyi bir performans ortaya koymuşlardır. Ayrışma tartışmalarının arkasında da bu olgu yatmaktadır. Ayrışma hipotezi, ülkeler arasındaki artan ticari ve finansal bağların, ...

 • Banka etkinliklerinin risk odaklı yaklaşımla modellenmesi ve Türk bankacılık sektörü uygulaması 

  Authors:Erdoğan, Özer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Türkiye ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001'de iki önemli finansal krizle karşılaşmış ve bankacılık sektöründeki aksaklıklar krizlerin etkilerinin büyümesinde önemli rol oynamışlardır. Kriz sonrası dönemde bankacılık sektöründeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir dizi yasal düzenleme gerçekleşmiş, sektörün mimari çerçevesinin yeniden belirlenmesine yönelik adımlar atılmıştır. Aynı dönemde bankacılık sektöründe yabancı sermaye payının ve sektörün ekonomi içindeki payının artışı söz ...

 • Banka portföyündeki kamu borçlanma senetlerinin ulusal mevzuat ve uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlemesi ve mali tablolarda sunumu 

  Authors:İslamoğlu, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Kamu borçlanma senetleri, bankaların finansal tablolarında halen önemli bir paya sahip olma özelliğini korumaktadır. Bu tezin konusu, kamu borçlanma senetlerinin değerleme ve finansal tablolarda sunumunun ulusal ve uluslararası yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları, BDDK, SPK ve vergi otoritesi vb. finansal tablo kullanıcıları ile finansal tabloları hazırlayanlar açısından öneme haiz olması sebebiyle ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar açısından değerlemesi ve uygun portföy seçimini ...

 • Bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 

  Authors:Kızıl, Cevdet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Günümüzün iş dünyasının temel karakterlerinden biri, bilgi yoğun üretime dayanması ve yüksek uzmanlık gerektirmesidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi üretimde yalnızca emek ve sermaye dikkate alınmamaktadır. Bilginin yükselen değeriyle birlikte, entelektüel sermaye bankacılık sektöründe büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi konularına konsantre olunmuştur. Çalışmanın ...

 • Bankacılık sektöründe kaynak maliyeti ve kredi fiyatlamasına etkileri 

  Authors:Ece, Nalan
  Publisher and Date:(2007)
  Bankacılığın temel fonksiyonları kaynaklara aracılık etmek, kaynakların kullanımını geliştirme, atıl ve kısa vadeli birikimleri verimli yatırıma dönüştürme, banka parası oluşturmaktır. Ticaret bankaları ayrıca Merkez Bankasının para politikalarının etkinliğini artırma ve globalleşen Türkiye'de ticaretin gelişmesine katkıda bulunurlar. Ticari şirketler öncelikle özvarlıklarını kullanarak faaliyet gösterirler. Fakat firmalar kaynak yetersizliği durumlarında banka kredilerini kullanarak banka ile ...

 • Bankacılık sektöründe takipteki krediler-teminat ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama 

  Authors:Yuca, Hamdullah
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bankacılığın temel fonksiyonlarının basında kredi verme fonksiyonu gelmektedir. Kredilendirme fonksiyonunun icrası esnasında bankaların maruz kaldıkları en önemli finansal risk ise kredi riskidir. Verilen kredilerin geri dönüslerinde yasanması olası sıkıntılar kredi riskinin temel kaynaklarıdır. Uzmanlık gerektiren en önemli konularından biri olan kredi riskinden kaynaklı zarar olasılığını minimize etmek için bankalar tarafından muhtelif risk azaltma teknikler kullanılmaktadır.

 • Bankalarda nakit yönetim yapılanmasının optimizasyonu 

  Authors:Topaloğlu, Engin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Çalışmalarımızda bankalardaki nakit yapılanmasının optize edilmesine yönelik bir yöntem önerisis getirlmiştir. Öncelikli olarak banka nakit yönetim yapılanması incelenemiş ve karşılaşılan temel problemler tespid edilmiştir. Belirtilen problem vade bazında stratejik, taktik ve operasyonel, tür bazında yerleşim, yönlendirme ve envanter olarak ifade edilebilecek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

 • Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir endeks önerisi: oryos endeksi 

  Authors:Aykın, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Ekonominin istikrarlı olarak büyümesi ve kalkınmanın sağlanması sağlıklı isleyen bir mali sistem alt yapısıyla yakından ilgilidir. Bu alt yapının önemli aktörleri düsünüldüğünde ilk sırada kuskusuz, fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında köprü vazifesi gören bu transfere aracılık eden, finansal sistemin lokomotifi bankalar yer almaktadır. Üstlendiği önemli ve hassas görev nedeniyle bu kurumların etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Bölgesel kalkınma ve sanayileşme dinamikleri: gaziantep uygulaması (1980-2010) 

  Authors:Emmioğlu, Haluk Berkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Ulusal ve uluslar arası çalışmalarda bölgesel kalkınma ve büyümenin özelliklerine bölgesel kalkınma ile büyüme arasındaki farklılıklara, nedenlere, ilkelere, amaçlara ve araçlara değinilmiştir. Bölgesel kalkınma ve büyüme kuramları, dünyada uygulanış biçimleri tanıtılmıştır. Bununla beraber bölgesel kalkınma ve büyümeyle ilgili geçmişten günümüze kadar -konumuzla bağlantılı olan- yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Gaziantep ilinin yerel-bölgesel ekonomik ve finansal gelişmeyi etkileyen dinamiklerin ...

 • Building a framework for adopting lean principles to achieve sustainability in solar energy firms: Turkiye as a case study 

  Authors:Aldewachi, Bilal
  Publisher and Date:(2022-09)
  The two terms lean, and sustainability have become one of the most important terms in the field of business because of their role in developing the work in line with increasing profits on the one hand and taking into account the future on the other. Solar energy firms are witnessing great competition to meet energy requirements and suffering from a huge amount of waste, which negatively affects in achieving sustainability. Hence, this study aims to build a framework for solar energy firms to achieve ...

 • Continental powers and quest for status: A comparative study of Sultan Abdülaziz's fleet (1861-1876) 

  Authors:Alioğlu, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  In this study, the Ottoman Fleet during the reign of Sultan Abdülaziz is taken as a case that stands out as a Nineteenth Century precursor to subsequent efforts by continental powers, Kaiser Wilhelm II's Germany and Stalin's USSR, to build sub-optimal fleets in the Twentieth Century. Therefore, these two cases are added in order to answer the following question: why do continental powers establish or try to acquire naval power beyond levels needed for the physical security of the state? In the ...

 • Decision-making process in Saudi foreign policy: Regional security perceptions towards Iran / Suudi Arabistan dış politikasında karar verme süreci: İran'a karşı bölgesel güvenlik algılamaları 

  Authors:El Berni, Hazal Muslu
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
  Suudi dış politika yapım sürecinin karmaşık yapısı, araştırmacıları, Suudi Arabistan'ın iç yapısının çok faktörlü karakterini, karar verme sürecinin çok yönlü nesnelerini ve kraliyet ailesinin çok fraksiyonlu yapısını dikkate alarak, bütünleştirici bir analiz yapmaya yöneltmektedir. Bu çalışma, İran'a karşı Suudi dış politika yapım sürecini eleştirel teori perspektifinden yorumlamayarak, olayların savaşların ve krizlerin sosyal tarihsel ve siyasal yeniden yapılanmasını anlamaya çalışmaktadır. ...