Now showing items 1-10 of 10

 • Büyük ölçekli işletmelerde örgüt kültürü ve liderlik anlayışının verimlilik üzerindeki etkileri: Bir çağrı merkezi örnek uygulaması 

  Authors:Ceylan, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Günümüzde işletmelerin başarılarını önemli ölçüde etkileyen üç faktör ön plana çıkmaktadır: Liderlik, Örgüt Kültürü ve Verimlilik. Bu çalışmanın amacı; liderlik, örgüt kültürü ve verimlilik kavramlarının üçünü bir arada ele alarak liderlik tarzları anlayışı ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin verimlilik üzerine etkilerini incelemektir.Çalışmanın birinci bölümünde, örgüt ve örgüt kültür kavramının açıklanmasına ayrılmış olup, örgüt kültürünün genel olarak tanımlanması yapılmış, ...

 • Firma değerini etkileyen unsurlar ve nakit akışı metoduna ilişkin bir uygulama 

  Authors:Sevinç, Ahmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Firma gerçek değerinin doğru tahmin edilmesi, hisse senedi piyasasında varlıkların yönetiminden sorumlu kimseler için büyük öneme sahiptir. Firma değeri etkileyen değiskenlerin bilinmesi, makro ve mikro ekonomik göstergelerdeki beklentilerin firma değerine olması muhtemel etkilerinin doğrutahmin edilmesini sağlayacaktır. Bu çalısmada firma değerini etkileyen değiskenlerin tanıtılmıstır. Bu konuya ilave olarak firma değerleme yöntemleri;aktif bazlı yöntemler, çarpan değerleme yöntemleri ve nakit ...

 • Firma değerinin bulunması ve iskonto edilmiş nakit akımı değerleme modeline göre İMKB'deki sanayi firmaları üzerinde uygulanması 

  Authors:Demir, Arda Yüşa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
  Değerleme, finansal yönetimin temel taşlarından biridir. Varlıkların "gerçek" değerleri ile piyasa değerleri arasındaki farklar, özellikle mali piyasaların ve yatırımcıların ilgi alanlarının başında gelmektedir. Piyasa değeri, arz ve talep tarafından belirlenir. Gerçek değer ise varlıktan elde edilen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değerlerinin toplamıdır. Net Bugünkü Değer yaklaşımını temel alan Iskonto Edilmiş Nakit Akımları (İNA) hisse senedi değerleme modelinde, firmanın gelecekteki nakit ...

 • İpotekli konut finansman sistemi 

  Authors:Gülşen, Erdem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Son dönemlerde yasanan ekonomideki olumlu gelismeler ile birlikte 2007 yılında yasalasan ipotekli konut finansman sistemi, piyasaya ciddi bir likidite kaynağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kredi alacaklarının ikincil piyasada menkullestirilmesi suretiyle yeni bir kaynak yaratılarak piyasada nakit döngüsü olusturulacaktır. Sistemle birlikte piyasalara uzun vadeli yeni bir alternatif yatırım aracı sunulacaktır. Ayrıca sistemin etkin bir sekilde uygulanması durumunda, inşaat sektörüne kazandırılacak ...

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`nda takvim etkileri 

  Authors:Üner, Taylan Özgür
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Sermaye piyasalarının etkin olması; fiyatların geçmiş fiyat hareketleri ile tahmin edilemeyeceği ve bu yolla piyasanın üzerinde getiri elde edilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak piyasaların etkinliği ile ilgili dünya finans piyasaları için yapılan çalışmalarda ?Etkin Pazar Hipotezi?nin temel varsayımları ile ters düşen ve ?Anomali? olarak tanımlanan bulgulara rastlanmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan zamana bağlı olarak ortaya çıkan anomaliler, ?Takvim Etkileri? olarak ...

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsızlığı ve seçilmiş Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırılması 

  Authors:Turgut, Erşen Hamza
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2007)
  Literatürde merkez bankası bağımsızlığı genelde siyasi otoriteden bağımsızlık anlamında kullanılmaktadır. Kullanılan başlıca bağımsızlık ayırımı olan ekonomik ve politik bağımsızlık tanımlamasına göre politik bağımsızlık, merkez bankalarının para politikası hedeflerini hükümetin etkisinde kalmadan belirleyebilmesi; ekonomik bağımsızlık ise para politikası hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli araçları belirleyebilme ve hükümetin onayı olmaksızın kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır. ...

 • Türkiyede tekstil ve konfeksiyon sektörünün durumu ve çıkış stratejileri 

  Authors:Özgür, İbrahim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2006)
  Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü 1980'li yıllarda başlamış olduğu hızlı büyüme ve gelişme ivmesini 25 yıldan beri sürdürmektedir. Ülke kayıtlı istihdamının%11'ini ve kayıt dışı istihdamında %25'ini karşılamaktadır. Tekstil ve konfeksiyon ülkenin en önemli sektörlerinden biri konumundadır.Tekstil ve hazır giyim sektörü, toplam ihracatımızın %34'ünü, genel ithalatın ise%8'ini oluşturmaktadır. 21.5 milyar dolarlık üretim değeri ile bu sektörün GSMH içerisindeki payı % 10.7 civarında, ayrıca SSK'ya ...

 • Yabancı sermayeli banka girişlerinin Türk bankacılık sektörü üzerine gelişimi ve etkileri 

  Authors:Ağma, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  1980'li yıllarda bankacılık sektörü bazı yapısal değişikliklere sahne olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinin tek pazar oluşturma çabaları ve buna bağlı olarak bankacılığın daha yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalması, bankaların karlılığını düşürücü bir etken olduğu için Avrupa'da bankalar birleşmeye yönelmişlerdir. Buna karşılık; ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerde ölçek ekonomisine ulaşma isteği banka birleşmelerinin ve satın almalarının ardında yatan ana sebep olmuştur. Birleşmelerin sayısındaki ...

 • Yatırım fonları performansı klasik performans ölçümleri ve DEA analizi 

  Authors:Pehlivan, Ebru
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada 2000-2006 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren A ve B Tipi yatırım fonlarının etkinlikleri, Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM) temelli performans ölçüm yöntemleri ( Sharpe, Jensen ve Treynor endeksleri ) ve Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. CAPM temelli ölçümler Markowitz portföy teorisini temel almaktadır. Veri Zarflama Analizi ise, çok sayıda girdi ve çıktı olmasından dolayı organizasyonel karar ...