Now showing items 1-20 of 86

 • AB parasal entegrasyon sürecinde Türkiye merkez bankası 

  Authors:Albayrak, Serhat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Dünyadaki ekonomik entegrasyonların en önemlilerinden olan Avrupa Birliği'nde, gerçekleştirilen ekonomik ve parasal birlik (tek para birimine geçiş) gerek Avrupa Birliği açısından gerekse de dünya ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz, Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik süreci ve Euro'nun kullanımı, entegrasyon olgusuna ilişkin değerlendirmelere yeni bir soluk getirecek niteliktedir. Avrupa Para Birimi üye ülkelere olduğu kadar, dünya ekonomisine etkileri bakımından da ...

 • Açığa satış, menkul kıymet ödünç işlemleri, Türkiye ve dünya uygulamalarının karşılaştırılması 

  Authors:Aksoy, Mine
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sahip olunmayan bir menkul kıymetin satılması anlamına gelen açığa satış uzun yıllardan beri piyasalarda bir yatırım stratejisi olarak yer alamaktadır ve tüm dünyada hisse senedi piyasalarında bu konu hakkında farklı fikirler ve yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.

 • An accumulation phase simulation for pension funds 

  Authors:Karabina, Fehmi Olcay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  The aim of this thesis is to propose a pension fund accumulation phase simulation and analysis focusing on the Turkish Private Pension System. For this purpose after analyzing the historical progress of global and local private pension systems and the Turkish Capital Markets in detail we apply some sophisticated techniques like Markov Chains and Monte Carlo Simulations on some selected financial instruments to perform our analyses. Globally private pension systems have a significant share in ...

 • Arbitraj fiyatlama teorisi ve IMKB sektör indeksleri üzerine uygulanması 

  Authors:Çakır, Abdulkadir
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Finans teorilerinde, finansal varlıkların fiyatlanmasında ve buna bağlı olarak varlıklardan elde edilen getirileri hesaplamak oldukça önem taşımaktadır. Yatırımcılar kendilerine sunulan çeşitli yatırımları, oluşan birikimleri karlı yatırımlara dönüştürmek zorundadırlar. Sermaye piyasasında işlem gören riskli varlıkların fiyatlandırılması, beklenen getirilerin ortaya konulması ayrıca risk-getiri arasındaki ilişki oldukça önemlidir.Varlıkların getirilerinde meydana gelen değişmelerin ve kaynaklarının ...

 • Ayrışma hipotezi ve yükselen piyasa ekonomilerinde ABD etkisi 

  Authors:Kosova, Gökçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan olarak adlandırılan tartışmayı başlatmıştır. ABD subprime mortgage krizinin ilk zamanlarında yükselen piyasalar, gelişmiş ekonomilere göre gerek ticari gerek finansal anlamda daha iyi bir performans ortaya koymuşlardır. Ayrışma tartışmalarının arkasında da bu olgu yatmaktadır. Ayrışma hipotezi, ülkeler arasındaki artan ticari ve finansal bağların, ...

 • Banka etkinliklerinin risk odaklı yaklaşımla modellenmesi ve Türk bankacılık sektörü uygulaması 

  Authors:Erdoğan, Özer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Türkiye ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001'de iki önemli finansal krizle karşılaşmış ve bankacılık sektöründeki aksaklıklar krizlerin etkilerinin büyümesinde önemli rol oynamışlardır. Kriz sonrası dönemde bankacılık sektöründeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir dizi yasal düzenleme gerçekleşmiş, sektörün mimari çerçevesinin yeniden belirlenmesine yönelik adımlar atılmıştır. Aynı dönemde bankacılık sektöründe yabancı sermaye payının ve sektörün ekonomi içindeki payının artışı söz ...

 • Banka portföyündeki kamu borçlanma senetlerinin ulusal mevzuat ve uluslar arası standartlar çerçevesinde değerlemesi ve mali tablolarda sunumu 

  Authors:İslamoğlu, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Kamu borçlanma senetleri, bankaların finansal tablolarında halen önemli bir paya sahip olma özelliğini korumaktadır. Bu tezin konusu, kamu borçlanma senetlerinin değerleme ve finansal tablolarda sunumunun ulusal ve uluslararası yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları, BDDK, SPK ve vergi otoritesi vb. finansal tablo kullanıcıları ile finansal tabloları hazırlayanlar açısından öneme haiz olması sebebiyle ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar açısından değerlemesi ve uygun portföy seçimini ...

 • Bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 

  Authors:Kızıl, Cevdet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Günümüzün iş dünyasının temel karakterlerinden biri, bilgi yoğun üretime dayanması ve yüksek uzmanlık gerektirmesidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi üretimde yalnızca emek ve sermaye dikkate alınmamaktadır. Bilginin yükselen değeriyle birlikte, entelektüel sermaye bankacılık sektöründe büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi konularına konsantre olunmuştur. Çalışmanın ...

 • Bankacılık sektöründe takipteki krediler-teminat ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama 

  Authors:Yuca, Hamdullah
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bankacılığın temel fonksiyonlarının basında kredi verme fonksiyonu gelmektedir. Kredilendirme fonksiyonunun icrası esnasında bankaların maruz kaldıkları en önemli finansal risk ise kredi riskidir. Verilen kredilerin geri dönüslerinde yasanması olası sıkıntılar kredi riskinin temel kaynaklarıdır. Uzmanlık gerektiren en önemli konularından biri olan kredi riskinden kaynaklı zarar olasılığını minimize etmek için bankalar tarafından muhtelif risk azaltma teknikler kullanılmaktadır.

 • Bankalarda nakit yönetim yapılanmasının optimizasyonu 

  Authors:Topaloğlu, Engin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Çalışmalarımızda bankalardaki nakit yapılanmasının optize edilmesine yönelik bir yöntem önerisis getirlmiştir. Öncelikli olarak banka nakit yönetim yapılanması incelenemiş ve karşılaşılan temel problemler tespid edilmiştir. Belirtilen problem vade bazında stratejik, taktik ve operasyonel, tür bazında yerleşim, yönlendirme ve envanter olarak ifade edilebilecek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

 • Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir endeks önerisi: oryos endeksi 

  Authors:Aykın, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Ekonominin istikrarlı olarak büyümesi ve kalkınmanın sağlanması sağlıklı isleyen bir mali sistem alt yapısıyla yakından ilgilidir. Bu alt yapının önemli aktörleri düsünüldüğünde ilk sırada kuskusuz, fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında köprü vazifesi gören bu transfere aracılık eden, finansal sistemin lokomotifi bankalar yer almaktadır. Üstlendiği önemli ve hassas görev nedeniyle bu kurumların etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Bölgesel kalkınma ve sanayileşme dinamikleri: gaziantep uygulaması (1980-2010) 

  Authors:Emmioğlu, Haluk Berkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Ulusal ve uluslar arası çalışmalarda bölgesel kalkınma ve büyümenin özelliklerine bölgesel kalkınma ile büyüme arasındaki farklılıklara, nedenlere, ilkelere, amaçlara ve araçlara değinilmiştir. Bölgesel kalkınma ve büyüme kuramları, dünyada uygulanış biçimleri tanıtılmıştır. Bununla beraber bölgesel kalkınma ve büyümeyle ilgili geçmişten günümüze kadar -konumuzla bağlantılı olan- yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Gaziantep ilinin yerel-bölgesel ekonomik ve finansal gelişmeyi etkileyen dinamiklerin ...

 • Continental powers and quest for status: A comparative study of Sultan Abdülaziz's fleet (1861-1876) 

  Authors:Alioğlu, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  In this study, the Ottoman Fleet during the reign of Sultan Abdülaziz is taken as a case that stands out as a Nineteenth Century precursor to subsequent efforts by continental powers, Kaiser Wilhelm II's Germany and Stalin's USSR, to build sub-optimal fleets in the Twentieth Century. Therefore, these two cases are added in order to answer the following question: why do continental powers establish or try to acquire naval power beyond levels needed for the physical security of the state? In the ...

 • Decision-making process in Saudi foreign policy: Regional security perceptions towards Iran / Suudi Arabistan dış politikasında karar verme süreci: İran'a karşı bölgesel güvenlik algılamaları 

  Authors:El Berni, Hazal Muslu
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
  Suudi dış politika yapım sürecinin karmaşık yapısı, araştırmacıları, Suudi Arabistan'ın iç yapısının çok faktörlü karakterini, karar verme sürecinin çok yönlü nesnelerini ve kraliyet ailesinin çok fraksiyonlu yapısını dikkate alarak, bütünleştirici bir analiz yapmaya yöneltmektedir. Bu çalışma, İran'a karşı Suudi dış politika yapım sürecini eleştirel teori perspektifinden yorumlamayarak, olayların savaşların ve krizlerin sosyal tarihsel ve siyasal yeniden yapılanmasını anlamaya çalışmaktadır. ...

 • Determinants of investment in the manufacturing sector in Turkey 

  Authors:Doruk, Omer Tugsal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  This dissertation focuses on the determinants of investment in Turkish manufacturing sector. it gives a detailed framework and complementary analysis of the determinants of investment in Turkish manufacturing sector. First i examine the financing constraints hypothesis for the manufacturing sector. The financing constraints have a controversial place in the current literature and for Turkey there has been a limited literature in this field even-though the relation between financing constraints and ...

 • Ekonomik gelişmeler ve Türk bankacılık sektöründe 1980 sonrası yaşanan krizlerin analizi 

  Authors:Başak, Ramazan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Türk ekonomisinde ve Türk bankacılık sektöründe en önemli değişim hareketi, 1980 yılında uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları ile başlamıştır. Bu yıllarda sürekli olarak artış gösteren bütçe açıklarının kapatılmasında vergi politikaları yerine borçlanma politikalarına ağırlık verilmeye ve bu açıkların kapatılamasında ise bankacılık sektörü aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 • Emeklilik yatırım fonları performanslarının klasik performans ölçüm yöntemleri ve veri zarflama analiz ile değerlendirilmesi 

  Authors:Aşcıyan, Kamer Hagop
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Literatürde portföy performansını ölçmeye yönelik farklı risk türlerini içeren sayısal endeksler geliştirilmiştir. Bu çalısmada fonların portföy performansını ölçmeye yönelik Sharpe, Treynor, Jensen gibi klasik performans ölçütleri ile çoklu risk-getiri yaklaşımına dayalı VZA modellerinden yararlanılmıştır. VZA modellerinde standart sapma, beta, fon işletim gideri, basıklık girdi olarak, ortalama getiri ve çarpıklık ise çıktı olarak kullanılmıstır. VZA modelleri söz konusu girdi ve çıktılara baglı ...

 • Enflasyon hedeflemesi ortamında Türk bankacılık sektörü 

  Authors:Kartal, Fikret
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü. Ekonominin tüm kesimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilen enflasyonun tek haneli oranlara düşürülmesi izlenen istikrar politikalarının ortak noktalarından biri olmuştur. Fiyat istikrarını nihai hedef olarak kabul eden ve kendine özgü yasal, teknik ve kurumsal özelliklere sahip olan enflasyon hedeflemesi stratejisi 1990'lı yıllardan itibaren bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para politikası alanında uygulanmıştır. ...

 • Estimating bankruptcy probability using fuzzy logic: an application to a panel of us and Turkish industries 

  Authors:Özarı, Çiğdem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  The main purpose of this study is to show how a Merton Model approach can be used to develop a new measure of company failures. probability independent from their sectors.in this study a new index Fuzzy-bankruptcy index is created which explains the default probability of any firm X independent from the sector it belongs. in the construction process in order to reduce the relativity of financial ratios due to the fact that their interpretation change with time and according to different sectors ...

 • Evaluation of reform in Turkish electricity sector :A CGE analysis 

  Authors:Dautaj Şenerdem, Erısa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Turkey's electricity market has undergone extensive reform since 2001 through market liberalization unbundling privatization and establishment of organized power markets retail market opening and the establishment of an independent energy regulatory authority. i employ a static computable general equilibrium (CGE) model to test the impact of power sector reform on the economy. Major findings suggest reform has been beneficial to the economy. Market liberalization has a positive impact on gross ...