Show simple item record

dc.contributor.advisorHawks, Banu Baybarsen_US
dc.contributor.authorYarım, Mustafa Serkanen_US
dc.date.accessioned2020-02-27T18:14:33Zen_US
dc.date.available2020-02-27T18:14:33Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2808en_US
dc.description.abstractProblemin tanımı: Bu çalışmanın amacı şirketlerin algılanan kurumsal itibarları ve risk faktörlerinin, tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın hipotezi; akıllı telefon kullanıcıları arasında algılanan kurumsal itibarın ve riskin satın alma davranışıyla anlamlı derecede pozitif yönde ilişkili olduğu ve satın alma davranışı üzerinde yordayıcı etkiye sahip olduğudur. Yöntem: Araştırmaya dijital ortamda yaşları 15-67 arasında değişen 523 gönüllü katılmıştır. Araştırmada algılanan kurumsal itibarı ölçmek için Kurumsal İtibar Ölçeği, Algılanan riski ölçmek için Algılanan Risk Ölçeği, satın alma davranışını ölçmek için satın alma davranışı ölçeği ve Sosyodemografik Özellikler Soru Formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bağımsız Örneklem T- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) gruplar arası farkları belirlemek, Pearson Korelasyon ve Stepwise Regresyon ise araştırmanın sürekli değişkenleri arasındaki ilişkiyi ve yordayıcılığı belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre, kurumsal itibar faktörlerinden güven ve algılanan risk faktörlerinden finansal risk, performans/ fiziksel/ psikolojik risk, sosyo-demografik değişkenlerden cinsiyet, medeni durum ve öğrenim durumu satın alma davranışı üzerinde yordayıcı etkiye sahiptir. Araştırma bulguları literatür ışığında tartışılmış ve gelecek çalışmalar için öneriler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe statement of the problem: The purpose of this study is to examine the perceived corporate reputation and risk factors of the companies' impact on the purchasing behavior of consumers. Research hypothesis; the perceived corporate reputation among smartphone users and the risky buying behavior are significantly correlated with positive attitudes and have a predictive effect on buying behavior. Methods: 523 volunteers aged between 15 and 67 years participated in the research in digital media. Institutional Reputation Scale, Perceived Risk Scale to measure perceived risk, Buying Behavior Scale and Sociodemographic Features Question Form to measure purchasing behavior were used to measure perceived institutional reputation in the research. Results: The data obtained in the study were analyzed using the SPSS 23.0 program. Independent Sample T-test and One-way ANOVA were used to determine differences between groups, Pearson Correlation and Stepwise Regression were used to determine the relationship and predictability between continuous variables of the study. Conclusion: According to the results of the research, financial risk, performance / physical / psychological risk, gender, socio-demographic variables, gender, marital status and learning status have a predictive effect on buying behavior from trust factors and perceived risk factors. The findings of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made for future studies.en_US
dc.description.abstractThe statement of the problem: The purpose of this study is to examine the perceived corporate reputation and risk factors of the companies' impact on the purchasing behavior of consumers. Research hypothesis; the perceived corporate reputation among smartphone users and the risky buying behavior are significantly correlated with positive attitudes and have a predictive effect on buying behavior. Methods: 523 volunteers aged between 15 and 67 years participated in the research in digital media. Institutional Reputation Scale, Perceived Risk Scale to measure perceived risk, Buying Behavior Scale and Sociodemographic Features Question Form to measure purchasing behavior were used to measure perceived institutional reputation in the research. Results: The data obtained in the study were analyzed using the SPSS 23.0 program. Independent Sample T-test and One-way ANOVA were used to determine differences between groups, Pearson Correlation and Stepwise Regression were used to determine the relationship and predictability between continuous variables of the study. Conclusion: According to the results of the research, financial risk, performance / physical / psychological risk, gender, socio-demographic variables, gender, marital status and learning status have a predictive effect on buying behavior from trust factors and perceived risk factors. The findings of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made for future studies.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal itibaren_US
dc.subjectrisken_US
dc.subjectsatın alma davranışıen_US
dc.subjectakıllı telefon kullanıclarıen_US
dc.subjectCorporate reputationen_US
dc.subjectrisken_US
dc.subjectbuying behavioren_US
dc.subjectsmartphone usersen_US
dc.titleKurumsal itibarın satın alma davranışına etkisi: Akıllı telefon kullanıcıları üzerine bir alan çalışmasıen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Public Relationsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record