Show simple item record

dc.contributor.authorNarter, Çınaren_US
dc.date.accessioned2020-09-02T09:54:20Zen_US
dc.date.available2020-09-02T09:54:20Zen_US
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME1UQTFOUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3312en_US
dc.description.abstractEndüstri tasar›m› “Styling” kavramı, “Ürünler arasındaki algılanma biçimlerini de¤ifltiren temel yap›sal unsurlardır” fleklinde tanımlanmaktadır. Burada de¤inilen “algı”, farkında olmak ya da ürünün vermek istedi¤i mesaj› anlamaktır. Algıyı yaratan formlar bir dizi üründe tasarım yoluyla tekrarlanarak meydana gelirse bir tarz oluşmaya başlamaktadır. Bu noktada styling ve tasarımı birbirine kar›flt›rmamak gereklidir. Tasarım styling demek de¤ildir. Styling ürünün d›fl görünüşüne ve kabuğuna şekil vermek anlam›na da gelmemektedir. Styling uygulaması; biliflsel bilimlerin, karma teknolojilerin, insanın psikolojik ve fiziki ihtiyaçlarının göz ününde bulunduruldu¤u ve ifllevin nedenselliği üzerine biçim oluşlturulması durumunu içermektedir. “Styling” Türkçe‘de “biçimleme”, “üsluplaflt›rma” olarak da ifade edilmektedir. Bu makalede, Endüstri Tasarımı disiplini alt›nda “Anlambilimsel Kavram Araçları”ndan ve “Tasarlama” yöntemlerinden biri olan “Styling” kavramının ürün tasarım uygulamalarındaki yansımaları incelenmektedir. Bu araflt›rma ürün kimli¤i açısından tasarımda styling kavramını hangi bağlamda ürünlerine yansıt›ld›¤›n›, anlambilimsel yaklafl›mda ürünler üzerinden aktarılmak istenen mesajların hangi yollarla iletildiğine dair bir araflt›rmay› içermektedir. Bu çal›flma ile ürün anlambilim bilim alan› ve endüstri tasar›m› disiplini arasındaki iliflkiler de kurulmaktadır.en_US
dc.description.abstractIndustrial design "styling" concept is generally described as the "Products altering the basic structural elements between the forms of perception”. Referred to here "perception", wants to give the message to be aware of or understand the product. Repeated a number of forms that create the perception occurs through a kind of product has led to the design. At this point, we must not mix up the styling and design. Design does not mean styling. Styling of the product does not mean that the external appearance and give shape to the shell. Styling Applications; cognitive sciences, hybrid technologies, is kept in sight, out of human psychological and physical needs of the state and includes the creation of form over function causality. "Styling" in Turkish is also referred as "shaping" and "stylization". In this article, under the discipline of Industrial Design "Semantic Concept Tools" and the "Design" is one of the methods of "styling" the implications of the concept of product design applications. In terms of product identification, products to reflect the context in which the concept of design and semantic approach to styling products that is passed out of the ways in which a study intended to convey messages included. In this study, the relationship between the disciplines of product design semantics,in the field of science and industry are established.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherMSGSÜ Mimarlık Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri Tasarımıen_US
dc.subjectStylingen_US
dc.subjectÜrün Anlambilimien_US
dc.subjectIndustrial Designen_US
dc.subjectProduct Semanticen_US
dc.title"Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşımen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.journalTasarım+Kuramen_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.contributor.khasauthorNarter, Çınaren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record