Now showing items 1-13 of 13

 • BİYOTIP SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN İÇ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELERE ETKİSİ 

  Ortak bir biyoetiğin oluşumunda insan hakları çerçevesinde ve özellikle insan onuruyla bağlantılı bir hat oluşturan Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, biyoetik meselelerini insan hakları çerçevesine oturtan ilk bağlayıcı insan hakları belgesidir. Bu çalışmada; Biyotıp Sözleşmesinin iç hukuktaki düzenlemelere etkisi ele alınırken, Sözleşmenin 6. maddesi (Muvafakat Verme Yeteneği Olmayan Kişilerin ...

 • GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNU 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(Seçkin Yayıncılık, 2017)
  Geleneksel tıp terimi; modern tıp döneminden önce, farklı toplumlarda ampirik bilgiye dayalı olarak geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise geleneksel tıbbi; hastalıkları teşhise, tedaviye veya sağlığı korumaya yönelik, bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları ile, ruhsal terapiler, elle uygulanan teknikler ve egzersizler bütünü olarak tanımlamaktadır. Tamamlayıcı tıp, tıbbi tedavi ile birlikte ona ...

 • A GENERAL OUTLOOK ON THE ISSUE OF TRADE RESTRICTIONS IN ROMAN LAW 

  The legal sources of Roman law, mainly face trade restrictions in the context of the relationship between patron and freedman (libertus). It is no coincidence that, the issue arose in that particular context. Before slaves were set free, they would often acquire special knowledge and skills from working in the masters’ businesses. If a slave was set free to administer, the estate of his former master as procurator (a representative in terms of a general power of attorney), his livelihood was ...

 • HASTANIN TIBBİ YAŞAM İRADESİNE DAİR HUKUKİ VASITALAR 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda; Tuna, Ekin
  Publisher and Date:(2017)
  Birçok hukuk sisteminde, kişilerin tedavileri ile ilgili karar alma sürecine katılmaları konusunda "tıbbi yaşam iradesi"ni ortaya koyan hukuki vasıtalar kabul edilmiştir. Tıbbi yaşam iradesi; çok ciddi bir hastalık durumunda hastanın kendisine verilecek olan sağlık hizmeti ile ilgili taleplerini ortaya koyması veya kendi kararlarını alamayacak duruma gelmesi halinde, yerine karar alacak kişiyi belirleyebilmesini sağlayan yazılı irade açıklamalarıdır. Gelişmiş ülkelerde yoğun tartışmalara yol açan ...

 • Hekimin sır saklama ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin hukuki ve etik sorunlar 

  Authors:Çuhacı, E. Lara Su
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  Hekimin meslek etik kuralları ve insani ilkeler çerçevesinde hem hastasına hem devlete karşı yerine getirmekle bağlı olduğu birtakım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler arasında bulunan sır saklama yükümlülüğü hastanın mahremiyet alanına yönelik, hem bedensel hem de manevi bir koruma sağlamaktadır. Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ile bazı özel bilgilerini paylaşabilir. Kişilerin sağlık bilgileri hassas veri sayılır ve tedavi süresi boyunca edinilen ...

 • Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki boyutu 

  Authors:Bozkurt, Habip
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Küreselleşen dünyada, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmelere paralel olarak bireylerin kişisel verileri, hukuka uygun ya da aykırı şekilde dijital ortama aktarılarak erişime açılmış olup, bu durum veri güvenliği tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Özellikle, II. Dünya Savaşı öncesi yükselen totaliter rejimlerin kişisel veri güvenliğinin aleyhindeki girişimlerinin varabileceği noktayı milyonlarca hayatla tecrübe etmiş Avrupa'da ilgili hak, birçok düzenleme ile koruma altına alınmıştır. ...

 • Lex Rhodia de Iactu'ya Genel Bir Bakış 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(2017)
  Bu makale, Romalıların Rodos Yasasından aldığı ve Iustinianus'un derlemesinde yer alan müşterek avarya kavramına genel bir bakış niteliğindedir. Müşterek avarya, antik dönemler deniz hukuku ve uygulamasının en eski izlerinden biridir. Antik Yunan'ın çöküşü ve Roma İmparatorluğu'nun yükselişi Rodos Deniz Hukukunun etkisini değiştirmiş olsa da, Rodos Kanunu Akdeniz ticareti için barışçıl ve karlı olduğundan, yeknesak bir kod olarak varlığını devam ettirdi. Akdeniz'de, neredeyse bin yıldan fazla, ...

 • OBJECTIVE FACTOR OF FURTUM: CONTRECTATIO 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(Türkiye Adalet Akademisi, 2017)
  The first element of furtum was contrectatio; the handling of an object against the will of the owner (invito domino) or the person who had a lawful interest in such object. Examples of contrectatio included the removal of a thing, embezzlement, receiving stolen goods, disposing of a pledged thing without being authorized to do so, accepting an object that the owner had handed over by mistake, and hiding an escaped slave. Furthermore, a pledgee or depositee who made use of the pledged ...

 • ROMA VE TÜRK HUKUKU’NDA AİLE FİDEİKOMİSİ (FIDEICOMMISSUM FAMILIAE RELICTUM) KAVRAMI 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020)
  Fideicommissum familiae relictum, bir kimsenin irade açık- lamasıyla, malvarlığında bulunan bir malı veya terekesinin tamamını, kendisinin öngördüğü intikal sırasına göre ve üzerinde tasarrufta bulunulmasını yasaklayacak şekilde aileye özgülemesidir. Bu kav- ram, Medeni Hukuk literatüründe “aile fideikomisi” olarak yer ala- rak, Türk Medeni Kanunu’nda yasaklanmıştır. Bu çalışma ile öncelikli olarak, doktrinde “aile fideikomisi yasağı” olarak nitelendirilen bu düzenlemenin yer aldığı aile vakfı ...

 • Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları 

  Authors:Acar, Zühra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez çalışmasının amacı, sağlık çalışanlarının haklarını tespit edip sınıflandırmak ve haklarının ihlal edilmesi halinde, hangi vasıtaları kullanarak haklarını arayabileceklerini ve bu hak arama sürecini ortaya koymaktır. Zira, sağlık çalışanlarının hakları, kanun koyucu tarafından, hasta hakları gibi sistematik bir şekilde ele alınmadığı için ilgili mevzuat, dağınık şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple, sağlık çalışanlarının haklarını tespit etmek bakımından, tek tek sağlık mevzuatı; meslek etik ...

 • Sigorta hukuku bağlamında kişisel sağlık verilerinin korunması 

  Authors:Özcan, Serpil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Ýnsanoglu varolusundan bugune gelecegini tehdit eden kendisini yoksulluga itebilecek olaylardan korunma duygu ve cabasi icinde olmustur. Ayni zamanda karsisina cikabilecek zarar verici olaylarin olumsuz sonuclarindan da korunmak icin benzer endiselere ve risklere sahip diger kisiler ile bir araya gelmistir. Zararin dogumu neticesi odemek durumunda kalinacak bedellerin yaninda zararin dogumundan once duzenli araliklarla cok daha kucuk primler seklinde yapilan odemeler sonucu risklerin dogumundaki ...

 • TIBBİ KAYITLAR 

  Tıbbi kayıtlar, belirlenen standartlara uygunluğunu denetlemenin ve aksayan yönleri iyileştirmek için veri toplamanın, ayrıca iyi bir kalite yönetim sisteminin gereği olarak tutulan kayıtlardır. Kişilerin sağlık durumu ve hastalıklarıyla ilgili her türlü tıbbi kaydın, kişilerin doğum öncesi dönemlerinden başlayarak ölünceye kadar düzenli ve eksiksiz tutulması ve kaydedilmesi, onların sağlıklı yaşam sürebilmeleri bakımından çok önemlidir. Tıbbi kayıt tutma yükümlülüğünün amacı, hastanın tedavisinin ...

 • YASAL BELİRSİZLİK: EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI 

  Authors:Söğüt, İpek Sevda
  Publisher and Date:(2018)
  Kök hücre tipleri arasında yer alan embriyonik kök hücreler, her çeşit hücre ve dokuya dönüşebilme kapasitesi nedeniyle doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında önemle üstünde durulan kök hücre grubudur. Özellikle insan embriyonik kök hücreleri; yeni ilaç tasarımı deneylerinde, ilaç toksisitelerinin araştırılmasında ve erken embriyonik gelişim çalışmalarında model olabilecek hücrelerdir. Bununla birlikte, insan embriyonik kök hücre çalışmaları canlı embriyoların kullanımını gerektirdiğinden, ...