Now showing items 1-5 of 5

 • Bir mükellef hakkı olarak mirasın reddi 

  Authors:Erol, Ahmet; Cingöz, Dilek
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2015)
  Miras bırakanın ölümü ile mirasçılara kalan borç ve alacakların kabulü veya miras bırakanın tüm haklarının, alacak ve borçlarının kendiliğinden mirasçıya geçmesi, miras bırakanın borçlarının mal varlığından fazla olması durumunda mirasçılar nezdinde olumlu sonuç doğurmayabilir. Bu gibi durumlarda, mirasçının mirası reddetme hakkı bulunmakta olup, buna “reddi miras”, “mirasın reddi” veya “mirasın kabul edilmemesi” denilmektedir. Bu çalışmada, bir mükellef hakkı olarak mirasın reddi konusu mevcut ...

 • Hukuk muhakemeleri kanunu’nun Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine etkisi 

  Authors:Süral, Bahar Ceyda
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2012)
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisine ilişkin Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun md. 40, iç hukukun yer itibariyle yetki kurallarına atıf yapmaktadır. Bir davada HMK uyarınca yer itibariyle yetkili bir mahkeme mevcut değilse, Türk mahkemelerinin o dava için milletlerarası yetkisi de yoktur. Bu çalışmada, HMK’nın yetkiye ilişkin hükümlerinin Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi bakımından ...

 • Örnek bir karar ışığında 6384 sayılı yasanın kapsamı ve etkin sonuç sağlayıp sağlayamayacağı 

  Authors:Erol, Ahmet
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2013)
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yetki alanındaki ülke uyruğundaki kişilerin kendi ülkelerindeki iç hukuk yollarını tüketmelerine karşın, haklarını alamadıkları ya da adaletin istenilen etkinlikte çözüme kavuşturulamadığı durumlarda başvurulan uluslararası bir yargı yeri niteliğindedir. Türkiye Cumhuriyeti, AİHM’deki yüksek dosya sayısını aşağı çekerek Türkiye’nin saygınlığını sağlamak amacıyla 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek ...

 • Resmi dil ve anayasalarda düzenlenişi 

  Authors:Akbulut, Olgun
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2012)
  Resmi dil konusu zaman zaman ülkemiz gündemini meşgul ediyor. Görünen odur ki gelecekte de meşgul etmeye devam edecek. Peki resmi dil nedir? Anayasalarda nasıl düzenlenmektedir? Bu makale, öncelikle resmi dile dair bir tanımlamayı takiben, farklı ülke anayasalarında resmi dile dair düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin arkasında yatan hukuki ve siyasi bağlantıları yargı kararlarına da referans vererek ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Makalenin diğer bir amacı da resmi diller karşısında diğer dillerin ...

 • TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN UYGULANACAK HUKUK, MİLLETLERARASI YETKİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM BAKIMINDAN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 

  Authors:Ömeroğlu, Ekin
  Publisher and Date:(Türkiye Barolar Birliği, 2016)
  Yabancılık unsuru taşıyan taşınmaz kirasına ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından m. 25 hükmünde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre taşınmazın bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır. Bununla birlikte karşılaştırmalı hukukta, taraflara hukuk seçme imkânı tanıyan düzenlemeler bulunmaktadır. Milletlerarası özel hukukun diğer bir yönü olan milletlerarası yetki bakımından ve özellikle yetki anlaşmalarının yapılması bakımından ...