Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEviner, İncien_US
dc.contributor.authorKuru, Ali
dc.date.accessioned2020-06-24T11:57:59Zen_US
dc.date.available2020-06-24T11:57:59Zen_US
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2960
dc.description.abstractSanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan sanatsal pratikleri icra etmekle kalmıyorlar. Sanatçılar, aynı zamanda bizzat kendi sanat faaliyetleri içinden farklı bir tür bilgi üretiyorlar. Sanatsal bilgi üretimi, diğer akademik bilgi üretim metodlarından farklı olarak kendi üretim stratejilerini ve dolaşım mekanizmalarını kuruyor. Bu anlamda sanatsal bilgi, konvansiyonel araştırma yöntemlerine farklı olarak bilginin farklı formlarına açık ve otonom bir araştırma yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın amacı; sanatın ürettiği bilginin analizini yapmak ve bilgi aktarımına dayanan klasik eğitim ile arasındaki temel ayrımları ortaya çıkararak, sanat ile üretilen bilginin eğitim yöntemlerine etkisini tartışmaktır. Çalışmada sanatsal pratikten üretilen bilgi, sosyal, ekonomik ve politik bağlam içinde incelenmiştir. İlk bölumde, antik çağdan başlayarak 18. yy.'a kadar sanat, sanat eğitimi ve bilgi üretimi konusundaki teoriler ve bilginin siyaseti tartışılmıştır. İkinci bölümde; sanatın pedagojik bir yöntem olarak işlevselliği, Eleştirel kuram, Komünist pedagoji ve Bauhaus modeli üzerinden toplum inşası yaratılmasındaki rolü araştırılmış, son kısmında Bauhaus modelinin Türkiye'deki sanat okullarına etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Eleştirel pedagojinin felsefi dayanakları ve metodları, alternatif eğitim uygulamaları örneklenmektedir. Dördüncü bölümde, eğitimdeki dönüşüm, sanatsal bilgi ve sanat pratikleri arasındaki ilişki irdelenmekte, sanatsal araştırma metodlarının konvansiyonel bilgi üretim metodlarıyla arasındaki farklar uygulama örnekleriyle incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractOne of the distinguishing features of art is its close connection with theory. Currently art is seen not just as a spectacle that produces aesthetic pleasure, nor is art, as classical philosophers claim, merely a sensation producing or a metaphysical endeavor searching for its own truth. Today art is a knowledge production method through both visual perception and reception. In this context artists are not only developing critical positions against current situations and searching for new debate possibilities in the current knowledge economy, they are also producing a different kind of knowledge through their art practice. Artistic knowledge establishes its own production strategies and circulation systems alternative to academic knowledge production methods. In this context, different to traditional research methods, artistic knowledge, which is open to different forms knowledge, comes to the fore as an alternative research method. The aim of this study is to analyze artistic knowledge and find the differences between traditional research methods and artistic knowledge. A further aim is to discuss the effects of artistic knowledge on pedagogical systems. In the study, artistic knowledge is studied in the context of its social, political and economic background. In the first chapter art, art education, knowledge production theories and the politics of knowledge from ancient times to the 18th century are discussed. In the second chapter the functionality of art as a pedagogical method is discussed with a focus on its role in creating social structure as perceived by the Bauhaus Model, communist pedagogy and critical theory. The last part of chapter two provides an overview of the influence of the Bauhaus Model on art education in Turkey. In the third chapter the philosophical bases and methods of critical pedagogy are discussed and alternative educational practices derived from critical pedagogy are described and examples are given. In the fourth chapter the relationship between the evolution of education, artistic knowledge and artistic practice are examined and the differences between methods of art research and conventional research methods are discussed with examples of these differences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi teorilerien_US
dc.subjectSanatsal bilgien_US
dc.subjectTemsilen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEleştirel düşünceen_US
dc.subjectEleştirel pedagojien_US
dc.subjectSanat pratiklerien_US
dc.subjectSanatsal araştırmaen_US
dc.subjectSanat tarihien_US
dc.subjectİdeolojien_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectBireyen_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectMetodolojien_US
dc.subjectKnowledge productionen_US
dc.subjectArtistic knowledgeen_US
dc.subjectRepresentationen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectCritical theoryen_US
dc.subjectCritical pedagogyen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectArtistic practiceen_US
dc.subjectArt historyen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectArt intuitionsen_US
dc.subjectIdeologyen_US
dc.subjectSocialen_US
dc.subjectIndividualen_US
dc.subjectMethodologyen_US
dc.titleSanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tasarım Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid370598en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record