Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSöğüt, İpek Sevda
dc.date.accessioned2020-08-26T10:30:14Zen_US
dc.date.available2020-08-26T10:30:14Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1309-8837en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3261
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/291893
dc.description.abstractGeleneksel tıp terimi; modern tıp döneminden önce, farklı toplumlarda ampirik bilgiye dayalı olarak geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise geleneksel tıbbi; hastalıkları teşhise, tedaviye veya sağlığı korumaya yönelik, bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları ile, ruhsal terapiler, elle uygulanan teknikler ve egzersizler bütünü olarak tanımlamaktadır. Tamamlayıcı tıp, tıbbi tedavi ile birlikte ona ek olarak kullanılan tedavi ve bakım sistemidir. Tamamlayıcı tıp, geleneksel tıbba paralel yürütülen ve onu destekleyen, tedaviyi güçlendiren, tedavinin yan etkilerini ve/veya semptomlarını azaltan uygulamalardır. Sağlığı korumak veya hastalığı iyileştirmek amacı ile yapılan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının birçoğu, aynı zamanda bir tıbbi müdahaledir. Bu sebeple, tıbbi müdahaleyi hukuka uygun kılan unsurlardan biri olarak aydınlatılmış onamın, bu uygulamalarda hangi kapsamda olması gerektiği sorunu üzerinde, önemle durulması gerekmektedir. Ülkemiz açısından, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine bilimsel çalışmaların yetersizliği düşünüldüğünde, bu uygulamaların komplikasyonlarının hangi kapsamda açıklanabileceği tartışmaya açıktır. Bu çalışma ile; “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nde yer alan düzenleme ile, ulusal ve uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında aydınlatılmış onam sorununa ilişkin görüş ve eleştiriler ortaya koyulmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractTraditional medicine refers to the period, before modern medicine was developed on the basis of empirical knowledge in different societies, are used to address the medical system. According to The World Health Organization, conventional medical are defined as a whole; disease diagnostic, treatment or health protection for plant, animal and mineral based health practices, approaches, knowledge and beliefs; spiritual therapies, manual techniques and exercises. Complementary medicine, along with medical treatment is used in addition to the treatment and care system. Complementary medicine is traditional medicine, and it supports with the parallel execution and strengthens the treatment and also reduces, side effects and / or symptoms of treatment. Conducted with the aim to improve or maintain health disorders, many of the traditional and complementary medicine is a medical intervention. With regards to the lack of scientific thought on the conventional and complementary medicine in our country, the discussion can be explained in the context of the complications which these applications are opened. With this study; "Traditional and Complementary Medicine Practices Regulations" with the arrangements in the national and international traditional and complementary medicine practices highlighted issues, relating to, it will be tried to put forward views and criticisms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTamamlayıcı Tıpen_US
dc.subjectGeleneksel Tıpen_US
dc.subjectAydınlatılmış Onamen_US
dc.subjectBilgilendirilmiş Rızaen_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectComplementary Medicineen_US
dc.subjectTraditional Medicineen_US
dc.subjectInformed Consenten_US
dc.subjectMedical Interventionsen_US
dc.titleGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM SORUNUen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage627en_US
dc.identifier.endpage649en_US
dc.relation.journalİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue2-Cilt 2en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorSöğüt, İpek Sevdaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid291893en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record