Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltunkaş, Aysun
dc.date.accessioned2020-09-01T12:51:15Zen_US
dc.date.available2020-09-01T12:51:15Zen_US
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn2146-0590en_US
dc.identifier.issn2529-0142en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3309
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/185371
dc.description.abstractİnsanların sağlıklarını korumak ya da bozulan sağlıklarına yeniden kavuşmak için ilaç kullanmalarının tarihi, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak ilaçlar, insanların sağlıklarına yeniden kavuşmasına yardım ederken, bir taraftan da bilinen veya muhtemel yan etkileri nedeniyle insanların sağlıklarında bir takım olumsuz sonuçlara neden olabilmektedirler. Hatta kimi zaman insanların sağlıklarına yeniden kavuşmak amacıyla kullandıkları ilaçlar, onların hayatlarını kaybetmelerine dahi neden olabilmektedir. İlaçların, insanların sağlıklarının korunmasında büyük bir etkisi olduğu gibi, insanların sağlıklarının ve hatta yaşamlarının zarar görmesinde de büyük bir etkisi olabilmektedir. Bu nedenle ilaçların çok dikkatli bir şekilde üretilmesi ve satılması gerekmektedir. Bu doğrultuda TCK’nın 187. maddesinde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada da, söz konusu suç klasik suç inceleme yöntemine göre ele alınarak, suçun kapsamı belirlenmeye çalışılacaktıren_US
dc.description.abstractHistory of using drugs to protect or recruit health is as old as the human history. Although drugs help people to protect and recure their health, they may also cause some side efects even leading to cause death. Because of these positive and negative efects of drugs, they have to bu produced and sold very carefully. Tus producing or selling drugs which are dangerous to life and health is regulated as a crime by the Article 187 of the Turkish Criminal Code. In this work, this crime is analysed by the following classical examination method and the content of crime is ascertained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlaçen_US
dc.subjectYan etkien_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectEczacıen_US
dc.subjectİlaç firmasıen_US
dc.subjectDrugen_US
dc.subjectSide efecten_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectPharmacisten_US
dc.subjectDrug companyen_US
dc.titleKİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA SUÇU (TCK m. 187)en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage829en_US
dc.identifier.endpage870en_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorAltunkaş, Aysunen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid185371en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record