Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOrlandi Coşkun, Ayşe
dc.date.accessioned2020-09-02T10:35:44Zen_US
dc.date.available2020-09-02T10:35:44Zen_US
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3315
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/254103
dc.description.abstract‹novasyon 21. yy. için en önemli rekabet stratejilerinden biridir. ‹novasyon kavram› klasik çerçevede teknolojiye özdefl tan›mlan›rken, ‘tasar›ma dayal› inovasyon’ ifadesi do¤rudan teknolojiye ba¤l› olmayan yenilik kavram›n› yeni ürün gelifltirme süreçleriyle kesifltirerek tasar›m ve inovasyon aras›ndaki net ba¤lant›y› vurgular. Tasar›m› bir kültür olarak benimseyen ve sunan ‹talya, II. Dünya Savafl› sonras› parlayan ‘Made in Italy’ etiketiyle ‹talyan endüstri ürünlerindeki tasar›ma ve inovasyona dayal› katma-de¤eri tescil etmektedir. Tasar›m›n hem ulusal bir katma-de¤er dinami¤i, hem de rekabet avantaj› faktörü olarak de¤erlendirilmesi, ‹talya’n›n kendine has, özgün, yarat›c› ve yenilikçi tasar›m modelinin referans model olarak kabul görmesini sa¤lam›flt›r. ‘Made in Italy’ vurgusunun en önemli kayna¤› özelleflmifl üretim sistemi olan endüstri kümeleridir. ‹talyan endüstri kümelerinin tasar›m ve inovasyonu tetikleyici yap›s› bu makalenin ana temas›n› oluflturur. Makale, genel çerçevede küme kavram›n› inceleyerek tasar›ma dayal› inovasyona kaynakl›k eden ve bu kapsamda örnek üretim modeli olarak karfl›m›za ç›kan ‹talyan endüstri kümelerinin yap›sal analizine odaklan›r. Literatür derlemesi olarak kurgulanan çal›flman›n bir di¤er amac› da kümelenme modelinin ‹talya’yla ayn› co¤rafi havzada yer alan Türkiye için model oluflturma potansiyelinin konumland›r›lmas›na kaynakl›k etmektir.en_US
dc.description.abstractInnovation for 21st century is among the major competitiveness strategies. Whilst the classical description of the term is directly technology related, the term design-driven innovation unveils the novelty concept that is not directly related to technology but refers to new strategies capable of sustaining competitive advantage through innovations that compete through products and services that have a radical new meaning. ‘Made in Italy’ as a tag for representing the qualitative features of Italian products, is referred as a creative success model since after the Second World War. Therefore the tag ‘Made in Italy’ represents uniqueness, authenticity, creativity and innovation in design. The Italian design system is immensely characterized by the production system concentrated in specialized industrial districts. The supportive potential to trigger design and design driven innovation of the Italian industrial districts is the focal theme of this article. The article is structured as a literature review and conveys the concept of industrial clusters and districts and analyzes the Italian design system and its reciprocal relations with the production system. The research at a larger scopeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMSGSÜ Mimarlık Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectN/Aen_US
dc.titleYenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.journalTasarım+Kuramen_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüen_US
dc.institutionauthorOrlandi Coşkun, Ayşeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid254103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record