Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Çavlan
dc.contributor.authorSüsleyici Duman, Belgin
dc.contributor.authorÇağatay, Pembe
dc.contributor.authorDemiroğlu, Cemşid
dc.contributor.authorAytekin, Vedat
dc.date.accessioned2020-09-09T10:39:26Zen_US
dc.date.available2020-09-09T10:39:26Zen_US
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.issn1302-8723en_US
dc.identifier.issn1308-0032en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3372
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/50104
dc.description.abstractAmaç: Koroner arter cerrahisi geçiren 52 hastaya uygulanan Faz II kardiyak rehabilitasyonun etkilerini araştırılmaktadır. Yöntemler: Faz II kardiyak rehabilitasyona al›nan hastalara bu program öncesinde ve sonunda; dereceli yürüme testleri, kalp-akciğer kapasite testleri, lipid profili yapıldı. Programa uygun olarak 12 hafta boyunca haftada 3 kez 20 dakika süreli seanslar şeklinde, 12 kanal elektrokardiyografi kontrolünde koşu bandında egzersiz antrenmanları yapıldı. Hastalara düşük veya orta yoğunluklu egzersiz program› verildi. Rehabilitasyon süresince Cleveland Clinic Chronotropic Assessment egzersiz protokolu uygulandı. Bulgular: Koroner baypas operasyonu geçirmifl 52 hastaya uygulanan Faz II kardiyak rehabilitasyon sonunda hastalar›n efor kapasitesi, oksijen tüketimi, anaerobik eflik, kalp debisi ortalama de¤erlerinde anlamlı artma (p£0.001), HDL-kolesterol ortalama de¤erinde anlamlı artma (p£0.05) ve beden kitle indeksi (BKİ), total-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ortalama rakamlarında anlamlı azalma (p£0,001) tespit edildi. Sonuç: Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda Faz II kardiyak rehabilitasyon, yaşam kalitesi ve ikincil korunma açısından çok yararIı bir programdır. (Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 116-21)en_US
dc.description.abstractObjective: To investigate the effects of phase II cardiac rehabilitation in 52 patients undergone coronary artery bypass surgery. Methods: Gradual walking tests, cardio-pulmonary capacity tests and lipid profile were administered to patients selected for phase II cardiac rehabilitation before and after the programme. Training was started on 12-channel electrocardiogram controlled running bands 3 times a week for 20 min periods for 12 weeks fitting the programme. Low or intermediate level exercise programme was applied to patients. Cleveland Clinic Chronotropic Assessment exercise protocol was used during rehabilitation. Results: As a result of phase II cardiac rehabilitation administered to 52 patients undergone coronary bypass operation, exercise capacity, oxygen consumption, anaerobic threshold, cardiac output mean values (p£0.001) and mean HDL cholesterol level (p£0.05) were found to increase, whereas body mass index, total cholesterol, LDL cholesterol and triglyceride mean levels reduced (p£0.001) significantly. Conclusion: In patients who have undergone coronary bypass surgery, phase II cardiac rehabilitation is a very useful programme in improvement of life quality and secondary prevention. (Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 116-21)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Kardiyoloji Derneği / Kare Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKardiyak rehabilitasyonen_US
dc.subjectEfor kapasitesien_US
dc.subjectOksijen tüketimien_US
dc.subjectKalp debisien_US
dc.subjectCardiac rehabilitationen_US
dc.subjectExercise capacityen_US
dc.subjectOxygen consumptionen_US
dc.subjectCardiac outputen_US
dc.titleKoroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon programının etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.endpage121en_US
dc.relation.journalAnadolu Kardiyoloji Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.institutionauthorÇiftçi, Çavlanen_US
dc.institutionauthorSüsleyici Duman, Belginen_US
dc.institutionauthorAytekin, Vedaten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid50104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record