Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüden, Mustafa
dc.contributor.authorSağbaş, Ertan
dc.contributor.authorSanisoğlu, İlhan
dc.contributor.authorKazımoğlu, Kamran
dc.contributor.authorÖzbek, Uğur
dc.contributor.authorBayramoğlu, Zehra
dc.contributor.authorOral, Kerem
dc.contributor.authorAkpınar, Belhhan
dc.date.accessioned2020-09-16T09:51:46Zen_US
dc.date.available2020-09-16T09:51:46Zen_US
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.issn1016-5169en_US
dc.identifier.issn1308-4488en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3387
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/22522
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada video yardımıyla minimal invazif yöntemle yapılan mitral kapak ve atriyal septal defekt (ASD) kapatılması ameliyatlarının erken dönem sonuçları değerlendirildi. Yöntem: Ocak - Aralık 2002 tarihleri arasında video yardımıyla 8 ASD 'nin kapatılması, 38 mitral kapak değişimi ve 16 mitral kapak tamiri ameliyatları gerçekleştirildi (n=62). Bu ameliyatlara ek olarak 31 hastada atriyal fibrilasyon tedavisi için radyofrekans ablasyon işlemi, 7 hastada triküspit kapak tamiri ameliyatları yapıldı. ASD grubunda yaş ortalaması 27 ±10 iken mitral kapak değişimi grubunda 51,8± 11 ve mitral kapak tamiri grubunda 48.2+12.5 idi. ASD grubunda kadın/erkek oranı 6/2 iken mitral kapak değişimi grubunda 28/10, mitral kapak tamiri grubunda 10/6 idi. Ortalama ejeksiyon fraksiyonu (EF) %45±7 idi. Perkutan internal juguler ven, femoral ven kanülasyonu ve femoral arter kanülasyonu ile kardiyapulmoner bypass' a geçildi. Ameliyatlar 5mm-lik endoskop yardımı ile 4-6 cm-lik sağ anterolateral mini torakotomiden gerçekleştirildi. Aort transtorasik aort klempi (Chitwood) ile klemplendi ve kardiak koruma için antegrad kan kardioplejisi kullanıldı. Bulgular: ASD grubunda iskemi süresi 39.1 ± 14.2 dak iken mitral kapak değişimi grubunda 102.2+29.4 dak ve mitral tamir grubunda 111 .1 ± 23.3 dak idi. ASD grubunda pompa süresi 93.3 ±24. l dak iken mitral kapak değişimi grubunda 158+30.8 dak ve mitral kapak tamir grubunda 166.6+24. 1 dak idi. Yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ASD grubunda 1 ile 5±0.9 gün, mitral kapak değişimi grubunda l .7+1.2 ile7. l ±1 .2 gün, mitral kapak tamiri grubunda 1,8 ± 1.3 ile 8 ±I .7 gün idi. Mitral kapak tamiri yapılan bir hasta akciğer enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi. (% l .6). Miyokard enfarktüsü, nörolojik hadise ve periferik kanülasyona bağlı komplikasyon gözlenmedi. Kanama nedeni ile 2 hasta (% 3.2) revizyona alındı. Uygulanan prosedüre bağlı herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Ameliyat sonunda vapılan transözofajial ekokardiografik tetkiklerde kapak tamiri yapılan 14 vakada kaçak yokken, iki vakada minimal kaçak mevcuttu. ASD grubunda ve mitral kapak replasınanı yapılan grubda kaçak tespit edilmedi. Sonuç: Video yardımı ile minimal invazif mitral kapak ve ASD 'nin kapatılması ameliyatları güvenli ve iyi sonuçlar göstermektedir. Hasta konforunun iyi olması, kozmetik yönü ve sonuçlarının güvenilir olması nedeııivle bu tekniğin belli hasta grubunda tercih edilebileceği düşünülebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was conducted to evaluate early results of video-assisted minimally invasive atrial septal defect closure and mitral valve surgery operations. Material and Methods: Between January and December 2002, 8 atrial septal defect (ASD) closure, 38 mitral valve replacementand 16 mitral valve repair operations were performed (n=62). The concomitant procedures were radiofrequency ablation procedure for the treatment of atrial fibrillation (n=31 ) and tricuspid valve repair (n=7). The mean age of the patients wax 27+10, J years in ASD group, 51.8±11 years in mitral valve replacement group, 48.2+12.5 years in mitral valve repair group. The female / male ratio was 6/2 in ASD group, 28/10 in mitral valve replacement group and 10/6 in mitral valve repair group. Mean ejection fraction was 45±7 %. Cardiopulmonary bypass was initiated via femoral artery, femoral vein, percutaneous juguler vein cannulation Procedures were performed through a 4-6 cm. anterolateral right mini thoracotomy incision with the assistance of 5 mm. endoscope. Aorta was cross-clamped using a transthoracic clamp (Chitwood), and cardioplegic arrest was achieved via antegrade blood cardioplegia. Results:. Ischemic time was 39.1±14.2 minutes in ASD group, I02.2±29.4 minutes in mitral valve replacement group, and 111.1 ±23.3 minutes in mitral valve repair group. Total CPB time was 93.3+24.1 minutes in ASD group, whereas I58+30.8 minutes in mitral valve replacement group and 166.6+24.1 minutes in mitral valve repair group. Intensive care unit and hospital stay were I and 5 ±0.9 days for ASD group, respectively, 1.7+1.2 and 7.1+1.2 days in mitral valve replacement group and 1.8±l .3 and 8+1.7 days in mitral valve repair group. There was only one mortality due to pulmonary infection (1.6%). Myocardial infarction, neurological event or complication due to cannulation were not observed. There were 2 reoperations due to bleeding (3.2%). There were no procedure related complications. Transesophageal echocardiography at the end of the operation revealed competent mitral valves with no insufficiency in 14 patients and minimal regurgitation in two patients in the repair group and no leakage in ASD closure and mitral valve replacement group. Conclusion: Video assisted minimally invasive valve and ASD closure operations could be performed safely and efficiently. This technique provides better cosmetic and reliable surgical results with superior patient satisfaction. We can recommend this technique in selected group of patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKare Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp septal defektleri, atrialen_US
dc.subjectMitral kapaken_US
dc.subjectCerrahi işlemleren_US
dc.subjectMinimal invaziven_US
dc.subjectVideo destekli cerrahien_US
dc.subjectHeart Septal Defects, Atrialen_US
dc.subjectMitral Valveen_US
dc.subjectSurgical Proceduresen_US
dc.subjectMinimally Invasiveen_US
dc.subjectVideo Assisted Surgeryen_US
dc.titleVideo yardımı ile minimal invazif "port-akses" kalp cerrahisi erken dönem sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.journalTürk Kardiyoloji Derneği Arşivien_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.institutionauthorGüden, Mustafaen_US
dc.institutionauthorSağbaş, Ertanen_US
dc.institutionauthorSanisoğlu, İlhanen_US
dc.institutionauthorKazımoğlu, Kamranen_US
dc.institutionauthorÖzbek, Uğuren_US
dc.institutionauthorBayramoğlu, Zehraen_US
dc.institutionauthorOral, Keremen_US
dc.institutionauthorAkpınar, Belhhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid22522en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record