Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Mustafa
dc.contributor.authorYazgan, Korhan
dc.date.accessioned2020-09-23T09:09:13Zen_US
dc.date.available2020-09-23T09:09:13Zen_US
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1304-7310en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3430
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/uidergisi/issue/39284/462616
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/144161
dc.description.abstractTürkiye`deki Uluslararası İlişkiler (Uİ) çalışmalarının gelişimini, mevcut durumunu, temel özelliklerini, küresel Uİ disiplini içerisindeki konumunu ve bu alanda çalışanların küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumlarını anlayabilmek ve açıklaya bilmek amacıyla, daha önce 2007 ve 2009’da Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarını takiben, bu sefer ABD’deki Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Mary tarafından 2004’den bu yana sürdürülen Teaching, Research and International Politics - TRIP anketiyle işbirliği yapı larak, 2011 yılında Eğitim, Araştırma ve Uluslararası Politika Anketi– 2011 gerçekleştirildi. Bu rapor, anket çalışmasının sonuçlarını küresel ve Türkiye ölçeğinde karşılaştırmalı olarak sun mayı hedeflemiştir. Raporda sonuçlar, Uİ yazınında sözü edilen dünyada Uİ alanında Batının merkez ülkelerinin teori ürettiği, diğer ülkelerin ise yerel konularda uzmanlarla veri sağladıkla rı bir işlevsel merkez/çevre bölünmesinin olduğu iddiasını test edecek şekilde düzenlenmiştir.en_US
dc.description.abstractFollowing the surveys which were conducted in 2007 and 2009 by the International Relations Council of Turkey, Teaching, Research and International Politics Survey 2011 was implemented in 2011 in cooperation with the Teaching, Research and International Politics – TRIP Survey which has been carried out by the Institute for the Theory and Practice of International Re lations at the College of William and Mary in the United States since 2004. The survey aims to explain and understand the development, current status and major characteristics of the In ternational Relations (IR) studies in Turkey, its place in the global IR discipline and the views of IR scholars on major issues on the global, regional and national agenda. This report aims to present the results of the survey comparatively at the global and national scale. The findings were organized in such a way to also test the argument that there is a functional core/periphery division in the world of IR, according to which the Western core countries undertake theoreti cal knowledge production and other countries provide local expertise and data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectTürkiye’de Uluslararası İlişkileren_US
dc.subjectAkademik Tercihleren_US
dc.subjectBilimsel Araştırmaen_US
dc.subjectYöntemen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectSiyasi Tutumen_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectInternational Relations in Turkeyen_US
dc.subjectAcademic Preferencesen_US
dc.subjectScientific Researchen_US
dc.subjectMethodologyen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPolitical Preferencesen_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.titleTürkiye'de Uluslararası ilişkiler akademisyenleri eğitim, araştırma ve Uluslararası politika anketi - 2011en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage3en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.journalUluslararası İlişkileren_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.institutionauthorAydın, Mustafaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid144161en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record