Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüden, Mustafa
dc.contributor.authorSağbaş, Ertan
dc.contributor.authorSanisoğlu, İlhan
dc.contributor.authorAkpınar, Belhhan
dc.contributor.authorYılmaz, Oğuz
dc.date.accessioned2021-01-29T09:13:40Z
dc.date.available2021-01-29T09:13:40Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1301-5680en_US
dc.identifier.issn2149-8156en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3802
dc.description.abstractAmaç: Koroner bypass cerrahisi sırasında tek ve çift klemp tekniklerinin kardiyak ve nörolojik sonuçları retrospektif olarak araştırıldı. Materyal ve Metod: 680 olguda (Grup 1) distal ve proksimal anastomozlar aortada kros klemp kaldırılmadan (tek klemp) tamamlandı. 820 olguda ise konvansiyonel yan klemp tekniği (çift klemp) kullanıldı ve distal anastomozlar tamamlandıktan sonra kros klemp kaldırılarak proksimal anastomozlar için yan klemp yerleştirildi (Grup 2). Acil girişimler çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cins, greftlenen damar sayısı ve sol ventrikül fonksiyonları açısından fark yoktu (p = 0.18). Ancak Grup 1'de komorbid faktörler (reoperasyon, kronik obstruktif akciğer hastalığı, aterosklerotik aorta, karotis arter hastalığı ve geçirilmiş serebral hadise daha fazla idi (p = 0.05). Her iki grupta da miyokard koruması antegrad-retrograd izotermik kan kardiyoplejisiyle sağlandı. Grup 1'de ortalama anastomoz sayısı 2.9 ± 0.7, Grup 2'de 3.0 ± 0.7 idi (p = 0.2). Her iki grup arasında iskemik süre açısından anlamlı fark saptanmazken, Grup 1'de kardiyopulmoner bypass (KPB) zamanı ve iskemi sonrası KPB'den çıkma süresi Grup 2'ye göre daha kısa bulundu (p = 0.03). KPB sonrası inotrop ihtiyacı yönünden iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif CPK değerleri Grup 1'de daha yüksek bulundu. Ancak CPK-MB değerleri ve peroperatif miyokard infarktüsü oranları arasında anlamlı fark bulunmadı. Grup 1'de 5 (%0.9), Grup 2'de 8 (%1) olgu erken dönemde kaybedildi. Grup 1'de 5, Grup 2'de ise 18 olguda majör nörolojik hasar gelişti (p = 0.018) ve Grup 2'de olgulardan dördü nörolojik komplikasyon nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Tek klemp tekniği aortada embolizasyonu en aza indirme ve nörolojik komplikasyonların azaltılması, klempin kaldırılmasından sonra tam revaskülarizasyon sağlamak ve dolayısıyla iskemik süreyi kısaltmak gibi sebeplerle tercih edilebilir. Sonuçlarımız yöntemin miyokard koruma yönünden belirgin bir avantajını gösterememiş, ancak nörolojik komplikasyonlar ve mortalite tek klemp tekniği uygulanan grupta anlamlı olarak az bulunmuşturen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectN/Aen_US
dc.titleKoroner cerrahisinde tek klemp tekniğinin nörolojik ve kardiyak sonuçlar üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage3en_US
dc.relation.journalTürk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisien_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.institutionauthorGüden, Mustafaen_US
dc.institutionauthorSağbaş, Ertanen_US
dc.institutionauthorSanisoğlu, İlhanen_US
dc.institutionauthorAkpınar, Belhhanen_US
dc.institutionauthorYılmaz, Oğuzen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record