Recent Submissions

 • Continental powers and quest for status: A comparative study of Sultan Abdülaziz's fleet (1861-1876) 

  Authors:Alioğlu, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  In this study, the Ottoman Fleet during the reign of Sultan Abdülaziz is taken as a case that stands out as a Nineteenth Century precursor to subsequent efforts by continental powers, Kaiser Wilhelm II's Germany and Stalin's USSR, to build sub-optimal fleets in the Twentieth Century. Therefore, these two cases are added in order to answer the following question: why do continental powers establish or try to acquire naval power beyond levels needed for the physical security of the state? In the ...

 • National identities, regional fragmentation and the prospect of building a security community in the South Caucasus 

  Authors:Gadımova, Nazrın
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  Despite sharing geographical borders and a common historical legacy, the South Caucasus remains a divided region in political terms, as Armenia, Azerbaijan and Georgia do not share a common regional identity and have different visions of the future. This thesis aims to find the correlation between national identities and the current regional fragmentation of the South Caucasus, as well as to define the elements necessary for the formation of a security community in the region. In this regard, the ...

 • Şirket birleşme ve devralmalarının getiri üzerinde etkisi ve imkb'da bir uygulama 

  Authors:Yılmaz, Metin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla artan şirket birleşme vedevralmalarının, hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerde alıcı ve hedef şirket hisse senedi fiyatlarına kısa dönemli etkisinin analizi amaçlanmıştır. Özellikle 2003-2008 döneminde gelişen uluslararası likidite ve yatırımcıların artan risk iştahı doğrultusunda hızla büyüyen şirket birleşme ve devralmaları küresel bir birleşme dalgası oluşturmuştur.

 • Bankacılık sektöründe takipteki krediler-teminat ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama 

  Authors:Yuca, Hamdullah
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bankacılığın temel fonksiyonlarının basında kredi verme fonksiyonu gelmektedir. Kredilendirme fonksiyonunun icrası esnasında bankaların maruz kaldıkları en önemli finansal risk ise kredi riskidir. Verilen kredilerin geri dönüslerinde yasanması olası sıkıntılar kredi riskinin temel kaynaklarıdır. Uzmanlık gerektiren en önemli konularından biri olan kredi riskinden kaynaklı zarar olasılığını minimize etmek için bankalar tarafından muhtelif risk azaltma teknikler kullanılmaktadır.

 • Kobi'lerde sermaye yapısı ve kar dağıtım politikasının büyüme üzerine etkileri 

  Authors:Yurttadur, Mustafa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  KOBİ'ler genel anlamda ekonomileri oluşturan öğelere bakıldığı zaman etkinlik anlamında en yoğun yapılanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yoğun etkisi olan bu işletmelerin özelliklerinin tam anlamıyla incelenerek elde edilecek sonuçlara göre belli bir genellemeye gitmek mümkün olacaktır. Global anlamda her ülke kendi KOBİ'leri hakkında çok ciddi araştırmalar yaparak karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını araştırmaktadır.

 • Muscular sexy and powerful : hegemonic masculinity in men’s lifestyle magazines in the US and Turkey 

  Authors:Aras, Serkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  This dissertation examines Turkey and USA versions of three men’s lifestyle magazines GQ Esquire and Men’s Health to identify the characteristics of ideal man of hegemonic masculinity in these magazines. These men’s lifestyle magazines idealize the heterosexual white man who has a muscular body high sexual power dresses well and cares about his look. The magazines employ a discourse that gives the message that this ideal man is also the favorite man of hegemonic masculinity who has control over ...

 • Sex silence and isolation :Wharton’s entrapped women 

  Authors:Yalçın, Olgahan Bakşi
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  As a transatlantic writer Edith Wharton witnessed unprecedented social economic and political transformations both in America and in the world at large. Deeply concerned with the issues of her day Wharton produced fiction about the effects of change at all levels of society - not only the upper - class New York society of which she herself was a member but also that of New England villages. This dissertation analyzes female characters in the novels of Edith Wharton - Ethan Frome Summer and The ...

 • Konut finansmanında mortgage bankacılığının yükselen ekonomilerdeki yeri 

  Authors:Vural, Cemalettin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Mortgage bankacılığı finansal piyasalarda krediler kapsamında konu finansmanı için oluşturulan mortgage kredileri üzerinde uzmanlaşmış olup, karmaşık mortgage piyasalarında önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Çalışma, kişi başına milli gelir açısından ülkelerin gelişmişlik düzeylerine (bilhassa yükselen ekonomiler) göre mortgage kredilerinin GSMH ya olan oranların kişi başına mortgage kredilerini belirleme etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.

 • Likidite kısıtlamaları altında finansal varlık fiyatlaması 

  Authors:Utkan, Umut
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, finans teorisinde likidite kavramının önemini ortaya koymak,likidite riskinin ölçülmesinin tarihsel perspektifini çizerek varlık fiyatlama modelleri ile likidite riski ilişkisinin kurulması sürecini açıklamaktır. Bu kapsamda literatür çalışmalarından hareketle Türkiye mali piyasalarının, döviz piyasaları,hisse senedi piyasaları ve tahvil piyasaları olarak üç bölümde likidite analizi yapılarak, likiditenin global entegrasyonu ve ölçülebilirliği örneklenmeye çalışılmıştır. Ayrıca ...

 • Targeting cancer epigenetic modifiers: The design of isoform-selective histone deacetylase inhibitors 

  Authors:Uba, Abdullahi İbrahim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Epigenetic alterations are believed to be the common hallmark of human cancers. Histone deacetylase (HDAC) inhibitors have proven to be effective in cancer cases where HDACs are up-regulated. However lack of selectivity of many of the HDAC inhibitors in clinical use and those at various stages of preclinical and clinical trials causes toxicity to the normal cells. it is believed that the continuous identification of isoform-selective HDAC inhibitors can eliminate this adverse effect — a task that ...

 • Finans dışı şirketlerde kurumsal risk yönetimi 

  Authors:Topçu, Bünyamin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Hızla yapısı değişen finans ve finans dışı sektörün öngörülemeyen belirsizliklerinin ortaya çıkması, riskli bir iş dünyası oluşmasına neden olmuştur. Bu riskli dünyada şirketlerin iş sürekliliği ve gelişimi büyük ölçüde risklerini belirleme önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine bağlıdır. Risk yönetiminin bir zorunluluk haline geldiği bu durumda Kurumsal Risk yönetimi (KRY) bu gerekler için etkin bir yapı olarak yeni bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmıştır.

 • Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ulusal ekonomiye etkileri 

  Authors:Turgut, Murat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezin amacı, finansal sistemler ile kısa vadeli sermaye, diğer bir deyişle sıcak para ilişkisini net bir şekilde açıklayabilmektir. Tezde, finansal piyasalar ve bu piyasalardaki ekonomik büyümelere, Uluslar arası sermaye hareketlerine ve para piyasalarına, kriz nedir sorusuna ve dünyada yaşanan başlıca krizlere, ülkemizde yaşanan krizlere ve bu krizler için çözüm önerilerine yer verilmiştir. Türkiye'de yaşanan krizler küresel etkileri olmakla beraber daha çok düşük kur yüksek faiz politika ...

 • Bankalarda nakit yönetim yapılanmasının optimizasyonu 

  Authors:Topaloğlu, Engin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Çalışmalarımızda bankalardaki nakit yapılanmasının optize edilmesine yönelik bir yöntem önerisis getirlmiştir. Öncelikli olarak banka nakit yönetim yapılanması incelenemiş ve karşılaşılan temel problemler tespid edilmiştir. Belirtilen problem vade bazında stratejik, taktik ve operasyonel, tür bazında yerleşim, yönlendirme ve envanter olarak ifade edilebilecek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

 • Emeklilik yatırım fonları performanslarının klasik performans ölçüm yöntemleri ve veri zarflama analiz ile değerlendirilmesi 

  Authors:Aşcıyan, Kamer Hagop
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Literatürde portföy performansını ölçmeye yönelik farklı risk türlerini içeren sayısal endeksler geliştirilmiştir. Bu çalısmada fonların portföy performansını ölçmeye yönelik Sharpe, Treynor, Jensen gibi klasik performans ölçütleri ile çoklu risk-getiri yaklaşımına dayalı VZA modellerinden yararlanılmıştır. VZA modellerinde standart sapma, beta, fon işletim gideri, basıklık girdi olarak, ortalama getiri ve çarpıklık ise çıktı olarak kullanılmıstır. VZA modelleri söz konusu girdi ve çıktılara baglı ...

 • Tying the knot :A comparison of marriage shows in two cultures 

  Authors:Tanrıvermiş, Şenay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  The objective of this thesis is to provide an extended comparison of two marriage-based reality shows Esra Erol'da Evlen Benimle produced in Turkey and The Bachelor produced in the USA. The approach used in the analysis operates through the notions of privacy and intimacy taking into account the fast-changing dynamics of media information and communications. The problem is seen through the prism of two different cultures and their respective social norms and unspoken laws. Reality TV as a New Age ...

 • Genel sağlık sigortası'nın sürdürülebilirliği için tamamlayıcı sağlık sigortası'nın gerekliliği 

  Authors:Tapan, Birkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sağlıklı yasam hakkı, bireylerin en temel ve en vazgeçilmez haklarından biridir. Bir toplumun sosyal ve iktisadi açıdan ileri gidebilmesi, sağlıklı bireylerden olusmasınabağlıdır. Bu sebeple ülkeler sundukları sağlık hizmetlerini çok iyi örgütlemeli ve sağlam kaynaklarla finanse etmelidir. Ülkemizdeki sağlık hizmetleri incelendiğinde örgütleme ve finansman yetersizliği, kalitesiz hizmet sunumu, koruyucu sağlık hizmetlerinin istenen düzeyde olmaması gibi bir dizi sorunu barındırdığı görülmektedir. ...

 • The impact of borrowing on household saving behavior the case of Turkey 2003 – 2012 

  Authors:Şenol, Serdar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  The aim of this Ph.D. thesis is to contribute to the vast literature on the determinants of household saving and reassess the precautionary saving preferences of Turkish households by introducing liquidity and debt related factors aside from the general saving contributors. The precautionary saving motive against future income uncertainties defined as one of the leading indicators of saving preferences is effected through liquidity effects especially in less financialized economies with uneven ...

 • Kobi borsalarının Kobi finansmanındaki yeri : dünya uygulamaları ve Türkiye üzerine bir inceleme 

  Authors:Sönmez, Asuman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Dünya ekonomisinde çok önemli bir yeri olan KOBİ'lerin özkaynak yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sorunlar, ülkeler arasında değişiklikler göstermekle birlikte, hemen hemen aynı konu başlıkları altında toplanmaktadır. Türkiye'de de son yıllarda KOBİ'lerin ekonomi içindeki paylarının önemi daha da iyi anlaşılmış ve en ciddi sorunlarından birini oluşturan finansman konusunda alternatif yöntemler ve kurumlar kurulmaya başlanmıştır. 2008 dördüncü çeyreği itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanan ...

 • Türkiye bankacılık sektöründe yabancı sermaye analizi ve Avrupa Birliği ülkeleri karşılaştırması 

  Authors:Selvi, Gülay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Ülkelerin ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde bankacılık sektörü kritik bir öneme sahiptir. Bankacılık sektöründe yabancı sermayenin payı gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemlerinde son yıllarda hızla artmıştır. Küreselleşme, finansal entegrasyon, ülkelerin yasal düzenlemelerinin serbestleşmesi, yabancı sermaye yatırımları ve yurt dışı borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı bankacılığın gelişimini borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı ...

 • İhtiyaç kredilerinde yapay sinir ağları uygulaması 

  Authors:Sayıcı, Selim Caner
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Türkiye ekonomisinde finansal sektör ve bankacılık sektörü önemli bir role sahiptir. Özelikle 2001 krizi sonrasında Türk bankacılık sektörünün aktifinde yaşanan artış ile bankacılık sektörünü bölgedeki en güçlü bankacılık sektörlerinden birisi olmuştur. 2001-2015 arasına sektör ciddi oranda yüksek bir artış yakalamıştır. Sektörün aktif büyüklüğe ulaşmasında kredilerde yaşanan artışların önemli katkısı olmuştur. Artan kredi plasmanı bankalardaki riskinde artmasına neden olmuştur. Bankalar artan ...

View more