Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşilırmak, Alien_US
dc.contributor.authorÖzbakır, Senem Önderen_US
dc.date.accessioned2020-07-27T11:03:16Zen_US
dc.date.available2020-07-27T11:03:16Zen_US
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3072en_US
dc.description.abstractCebri icra hukuku, borçların kendiliğinden ödenmemesi durumunda, alacaklınıncebri icra organlarına başvurması üzerine devreye giren ve gerektiğinde borçluya karşızor kullanmayı da içeren bir hukuk dalıdır. Tez konumuz olan ?Borçlunun halinemünasip evinin haczedilememesi (Meskeniyet şikayeti)? ise cebri icra organlarınınyürüttüğü bu süreci etkileyen, şikayete konu bir haczedilemezlik durumudur. İcra veİflas Kanunu'nun 82.maddesinde genel olarak haczedilemeyecek mal ve haklar tahdidiolarak sayılmış olup bunların içerisinde de 12. Bentte sayılan ? borçlunun halinemünasip evi? çalışma konumuzun esasını oluşturmaktadır.Borçlunun haline münasip evinin haczedilememesi konusunda kapsamlı bir incelemeyapılmamış olması nedeniyle bu konuyu tez konusu olarak belirledik. Bu çalışmamızıyaparken sıkça Yargıtay kararlarına yer verdik. Çünkü konunun, uygulamada neşekillerde tezahür ettiğini açıklamamızda ve öğretide tartışılan konuların temelindeaslında Yargıtay'ın verdiği kararlar olması sebebiyle dayandığımız en büyük kaynakYargıtay kararları olmuştur. Çalışmamız toplam dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde; meskeniyet iddiasının konusu incelenmiş, mesken ve ailekavramları açıklanmış ve Yargıtay kararları incelenerek haline münasip ev kavramıtartışılmıştır. Meskeniyet iddiasının ileri sürülebildiği ve sürülemediği haller Yargıtaykararları ile örneklendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.İkinci bölümde; meskeniyet iddiasının ileri sürülmesi konusu incelenmiştir.Kimler bu iddiaya dayanabilir, şikayet süresi, meskeniyet iddiasının tasarrufun iptalidavasında ileri sürülüp sürülemeyeceği, doktrin görüşleri ve Yargıtay kararlarıincelenerek açıklanmaya çalışılmış ve yine borçlu hakkında birden fazla takipbulunması halinde meskeniyet iddiasının ileri sürülme durumu ve ortaya çıkanihtimaller bu bölümde değerlendirilmiştir.Üçüncü bölümde; meskeniyet şikayetinden feragatin diğer aile fertlerine vemirasçılara etkisi, meskenin ipotek edilmiş olmasının diğer alacaklılara etkisi Yargıtaykararları ve doktrin görüşlerine yer verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.Dördüncü bölümde; şikayetin icra mahkemesinde incelenme sürecini veyine Yargıtay kararları incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. İcra mahkemesininverebileceği kararların neler olduğu, icra mahkemesi kararı üzerine gidilecek kanunyolları incelenmiş ve son olarak sonuç başlığında tezin tamamına ilişkin genel birdeğerlendirmede bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe subject of our thesis: It is the claim on housing to be made to court ofexecution pursuant to the Execution and Bankruptcy Act under the name nonsequestration of house of debtor due to propriety to his/her situation.This study consists of four parts totally.In the first part, the issue of housing claim is examined, the concepts of houseand family are explained and concept of housing due to propriety to situation of ownerare discussed by examining the decisions of the Court of Appeals. The circumstances ofwhich housing claim may/may not put forward are explained with various examples inaccordance with the decisions of the Court of Appeals.In the second part; the issue of housing claim which may be put forward isexamined. The issues, as to who can claim on this basis?, duration of complaint,whether housing claim may be put forward in the suit for cancellation of tenure areexplained by examining scholarly decisions of the Court of Appeals, and in the event ofmore than one follow-up on the debtor, the issues of putting forward the housing claimand other probabilities have been evaluated.In the third part; effects of waiving the claim of housing upon other familymembers and heirs and of a mortgaged house upon other receivers are explained bytaking in to scholarly views and decisions of the Court of Appeals.In the fourth Part; examination process of the complaint in the court of executionis explained by examining decisions of the Court of Appeals. The types of resolutionswhich may be made by courts of execution and legal means to be followed againstresolution of court of execution are investigated, and a general evaluation related withentirety of the thesis is made in the conclusion.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectİcra ve İflas Hukukuen_US
dc.subjectHaczedilemeyen Mallar ve Haklaren_US
dc.subjectMeskeniyet Şikayetien_US
dc.subjectHaczedilemezliken_US
dc.subjectMesken Haczien_US
dc.subjectExecution and Bankruptcy Lawen_US
dc.subjectUnattachable Rights and Receivablesen_US
dc.subjectUnattainabilityen_US
dc.subjectDistress of houseen_US
dc.titleBorçlunun haline münasip evinin haczedilememesi (Meskeniyet İddiası-İİK.m.82/12)en_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Private Law en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record