Now showing items 1-20 of 109

 • Bankacılık sektöründe kaynak maliyeti ve kredi fiyatlamasına etkileri 

  Authors:Ece, Nalan
  Publisher and Date:(2007)
  Bankacılığın temel fonksiyonları kaynaklara aracılık etmek, kaynakların kullanımını geliştirme, atıl ve kısa vadeli birikimleri verimli yatırıma dönüştürme, banka parası oluşturmaktır. Ticaret bankaları ayrıca Merkez Bankasının para politikalarının etkinliğini artırma ve globalleşen Türkiye'de ticaretin gelişmesine katkıda bulunurlar. Ticari şirketler öncelikle özvarlıklarını kullanarak faaliyet gösterirler. Fakat firmalar kaynak yetersizliği durumlarında banka kredilerini kullanarak banka ile ...

 • Genel sağlık sigortası'nın sürdürülebilirliği için tamamlayıcı sağlık sigortası'nın gerekliliği 

  Authors:Tapan, Birkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sağlıklı yasam hakkı, bireylerin en temel ve en vazgeçilmez haklarından biridir. Bir toplumun sosyal ve iktisadi açıdan ileri gidebilmesi, sağlıklı bireylerden olusmasınabağlıdır. Bu sebeple ülkeler sundukları sağlık hizmetlerini çok iyi örgütlemeli ve sağlam kaynaklarla finanse etmelidir. Ülkemizdeki sağlık hizmetleri incelendiğinde örgütleme ve finansman yetersizliği, kalitesiz hizmet sunumu, koruyucu sağlık hizmetlerinin istenen düzeyde olmaması gibi bir dizi sorunu barındırdığı görülmektedir. ...

 • Finansal türevler ve kredi temerrüt swaplarının teori ve uygulamaları 

  Authors:Erdil, Turhan Baran
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Finansal türevler, piyasa riskinden korunmak amacıyla kullanılan forward, futures, opsiyon ve swap işlemlerinden oluşmaktadır. Kredi türevleri ise, kredi riskini hedge etmek amacıyla ortaya çıkmış ve finansal piyasalarda gittikçe popülerliği artan finansal kontratlardır. Kredi türevleri arasında finansal piyasalarda en yaygın olarak işlem gören Kredi Temerrüt Swaplarıdır. Bu tezde finansal türevler, kredi türevleri ve kredi temerrüt swaplarının unsurları ve uygulamaları ele alınacaktır. Gelişmekte ...

 • Otomotiv sektörünün kredi yolu ile finansmanının satışlara etkisi ve Türkiye uygulaması 

  Authors:Çiçek, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Otomotiv sektöründeki değişimin ekonomi üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Birçok sektörün sürükleyicisi olan bu sektörde son yıllarda artan rekabetle değişen pazar ve küreselleşme nedeniyle gerçekleşen şirketlerarası birleşmeler ve satın almalar sonucunda üretici firmaların sayısının giderek azaldığı da görülmektedir. Çalışmadaki anketin en önemli ampirik bulgusu, tüm motorlu araç tiplerinde yeni bir araç satın alınırken kredinin çok büyük önem taşıdığının ispatlanmış olmasıdır. Çalışmadaki ...

 • Açığa satış, menkul kıymet ödünç işlemleri, Türkiye ve dünya uygulamalarının karşılaştırılması 

  Authors:Aksoy, Mine
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sahip olunmayan bir menkul kıymetin satılması anlamına gelen açığa satış uzun yıllardan beri piyasalarda bir yatırım stratejisi olarak yer alamaktadır ve tüm dünyada hisse senedi piyasalarında bu konu hakkında farklı fikirler ve yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.

 • Kobi borsalarının Kobi finansmanındaki yeri : dünya uygulamaları ve Türkiye üzerine bir inceleme 

  Authors:Sönmez, Asuman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Dünya ekonomisinde çok önemli bir yeri olan KOBİ'lerin özkaynak yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sorunlar, ülkeler arasında değişiklikler göstermekle birlikte, hemen hemen aynı konu başlıkları altında toplanmaktadır. Türkiye'de de son yıllarda KOBİ'lerin ekonomi içindeki paylarının önemi daha da iyi anlaşılmış ve en ciddi sorunlarından birini oluşturan finansman konusunda alternatif yöntemler ve kurumlar kurulmaya başlanmıştır. 2008 dördüncü çeyreği itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanan ...

 • Özelleştirme ve Türk telekom örneği 

  Authors:Malkoç, Erdal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Özelleştirmeler, ülkelerin ekonomik durumuna ve yönetimlerinin geleceğe bakışına göre her ülkede değişik hedeflerle ve uygulama yöntemleriyle yapılmak istenmiştir. Özelleştirilecek kuruluşun sadece getireceği gelir gözönüne alınarak özelleştirilmesinin yaşanan ülke örnekleriyle doğru sonuçlara gitmediği görülmüştür. Bu çalışmada, teknolojinin gelişmesiyle doğal tekel olma özelliğini kaybeden telekom şirketlerinin özelleştirilmesi, dünya ve Türkiye uygulamaları ile Türk Telekom'un özelleştirilmesi ...

 • Konut finansmanında mortgage bankacılığının yükselen ekonomilerdeki yeri 

  Authors:Vural, Cemalettin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Mortgage bankacılığı finansal piyasalarda krediler kapsamında konu finansmanı için oluşturulan mortgage kredileri üzerinde uzmanlaşmış olup, karmaşık mortgage piyasalarında önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Çalışma, kişi başına milli gelir açısından ülkelerin gelişmişlik düzeylerine (bilhassa yükselen ekonomiler) göre mortgage kredilerinin GSMH ya olan oranların kişi başına mortgage kredilerini belirleme etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.

 • Küçük ve orta boy işletmelerin kredi risk ölçümü üzerine ekonometrik bir deneme 

  Authors:Karagül, Hüseyin İskender
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Küçük ve Orta Boy işletmeler, ekonomilerde önemli bir istihdam kaynaı olup hem makro ekonomik anlamda hem de iş hayatının akışında mali sektörün varlığının idamesi anlamında önemli bir yere sahiptir. Çou zaman zayıf sermaye yapısına sahip olan bu işletmeler, sermaye açıklarını mali kurumlardan krediler kullanarak kapamaktadırlar. Mali kurumlar, bahsi geçen işletmelere verdikleri krediler için önemli analizler ve takipler yaparak kredi ilikilerinin salıklı bir biçimde ilemesine gayret ederler.

 • Kobi'lerde sermaye yapısı ve kar dağıtım politikasının büyüme üzerine etkileri 

  Authors:Yurttadur, Mustafa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  KOBİ'ler genel anlamda ekonomileri oluşturan öğelere bakıldığı zaman etkinlik anlamında en yoğun yapılanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yoğun etkisi olan bu işletmelerin özelliklerinin tam anlamıyla incelenerek elde edilecek sonuçlara göre belli bir genellemeye gitmek mümkün olacaktır. Global anlamda her ülke kendi KOBİ'leri hakkında çok ciddi araştırmalar yaparak karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını araştırmaktadır.

 • Bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 

  Authors:Kızıl, Cevdet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Günümüzün iş dünyasının temel karakterlerinden biri, bilgi yoğun üretime dayanması ve yüksek uzmanlık gerektirmesidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi üretimde yalnızca emek ve sermaye dikkate alınmamaktadır. Bilginin yükselen değeriyle birlikte, entelektüel sermaye bankacılık sektöründe büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin ölçülmesi, değerlendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi konularına konsantre olunmuştur. Çalışmanın ...

 • Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir endeks önerisi: oryos endeksi 

  Authors:Aykın, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Ekonominin istikrarlı olarak büyümesi ve kalkınmanın sağlanması sağlıklı isleyen bir mali sistem alt yapısıyla yakından ilgilidir. Bu alt yapının önemli aktörleri düsünüldüğünde ilk sırada kuskusuz, fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında köprü vazifesi gören bu transfere aracılık eden, finansal sistemin lokomotifi bankalar yer almaktadır. Üstlendiği önemli ve hassas görev nedeniyle bu kurumların etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Ekonomik gelişmeler ve Türk bankacılık sektöründe 1980 sonrası yaşanan krizlerin analizi 

  Authors:Başak, Ramazan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Türk ekonomisinde ve Türk bankacılık sektöründe en önemli değişim hareketi, 1980 yılında uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları ile başlamıştır. Bu yıllarda sürekli olarak artış gösteren bütçe açıklarının kapatılmasında vergi politikaları yerine borçlanma politikalarına ağırlık verilmeye ve bu açıkların kapatılamasında ise bankacılık sektörü aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 • Türkiye'de Eurotahvil uygulaması ve Eurotahvil getiri marjlarını belirleyen faktörler 

  Authors:Buket, Bekir Murat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin dış borçlanma stratejisi içinde en önemli seçeneği oluşturan Eurotahvil piyasasındaki deneyimi çerçevesinde, Eurotahvil ihraç koşullarının, arz-talep dengesinin, gelişmekte olan ülkeler içinde Türk Eurotahvillerinin yerinin ve ikincil piyasa işlemlerinin bir analizini yapmayı amaçlamıştır. Türkiye'nin Eurotahvil ihraçlarının analizi, gerek makro-ekonomik büyüklükleri içindeki yeri ve makro verileriyle olan etkileşimi, gerekse mikro düzeyde finansal ...

 • Kredilendirme sürecinde uluslararası finansal raporlama standartlarına göre konsolide finansal raporların düzenlenmesi 

  Authors:Fidan, Mehmet Maşuk
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bankalar karlarının çoğunu kredilerden elde etmektedirler. Ancak, kredilerin temerrüde düşme olasılığı diğer aktif kalemlere göre daha fazladır. Bu gerçekten dolayı bankalar kredi analizi yapmaktadırlar. Kredi analizi temel olarak bir kredi isteklisi müşterinin kredi ödeme gücü ve isteğini sistematik ve detaylı bir şekilde yapılmasıdır.

 • AB parasal entegrasyon sürecinde Türkiye merkez bankası 

  Authors:Albayrak, Serhat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Dünyadaki ekonomik entegrasyonların en önemlilerinden olan Avrupa Birliği'nde, gerçekleştirilen ekonomik ve parasal birlik (tek para birimine geçiş) gerek Avrupa Birliği açısından gerekse de dünya ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz, Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik süreci ve Euro'nun kullanımı, entegrasyon olgusuna ilişkin değerlendirmelere yeni bir soluk getirecek niteliktedir. Avrupa Para Birimi üye ülkelere olduğu kadar, dünya ekonomisine etkileri bakımından da ...

 • Finansal analist tahmin ve tavsiyelerine davranışsal yaklaşım 

  Authors:Cankaya, Serkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Analistler birçok ülkenin sermaye piyasalarında oldukça etkili bir konuma sahiptir. Yatırımcılar, hisse senetlerinin gelecekteki görünümü hakkında fikir sahibi olabilmek için analist raporlarını kullanırlar. Şirket yöneticileri ise, yatırımcıların dikkatini kendi şirketleri üzerine çekerek, şirketin hisse fiyatını arttırmak için analistlerden kendi şirketleri için olumlu tahmin ve tavsiyeler içeren raporlar beklemektedirler. Aracı kurumlar ise, analistleri tarafından hazırlanan raporları yatırımcılar ...

 • Emeklilik yatırım fonları performanslarının klasik performans ölçüm yöntemleri ve veri zarflama analiz ile değerlendirilmesi 

  Authors:Aşcıyan, Kamer Hagop
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Literatürde portföy performansını ölçmeye yönelik farklı risk türlerini içeren sayısal endeksler geliştirilmiştir. Bu çalısmada fonların portföy performansını ölçmeye yönelik Sharpe, Treynor, Jensen gibi klasik performans ölçütleri ile çoklu risk-getiri yaklaşımına dayalı VZA modellerinden yararlanılmıştır. VZA modellerinde standart sapma, beta, fon işletim gideri, basıklık girdi olarak, ortalama getiri ve çarpıklık ise çıktı olarak kullanılmıstır. VZA modelleri söz konusu girdi ve çıktılara baglı ...

 • Veri zarflama analizi ile banka şubelerinin performansının ölçülmesi 

  Authors:Kale, Süleyman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Veri Zarflama Analizi banka şubelerinin performansının ölçülmesinde, giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir performans ölçüm modeli geliştirmek, karşılaştırma yaparak şubelerin güçlü/zayıf yönlerini tespit edip etkinliklerini iyileştirmek ve yönetime bir analiz ve karar aracı sunmaktır.

 • Enflasyon hedeflemesi ortamında Türk bankacılık sektörü 

  Authors:Kartal, Fikret
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü. Ekonominin tüm kesimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilen enflasyonun tek haneli oranlara düşürülmesi izlenen istikrar politikalarının ortak noktalarından biri olmuştur. Fiyat istikrarını nihai hedef olarak kabul eden ve kendine özgü yasal, teknik ve kurumsal özelliklere sahip olan enflasyon hedeflemesi stratejisi 1990'lı yıllardan itibaren bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para politikası alanında uygulanmıştır. ...